Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia specjalisty

28 lutego 2019

NR 106 (Luty 2019)

Terapeuta pedagogiczny
kwalifikacje, kompetencje, zadania

1048

Na łamach „Głosu Pedagogicznego” chcemy wspierać wszystkich nauczycieli specjalistów.
Z myślą o nich stworzyliśmy nowy dział, w którym pochylimy się nad ich pracą: omówimy najważniejsze zadania i podpowiemy rozwiązania przydatne w codziennej pracy.
Na początek przyjrzymy się wymaganiom, jakie są stawiane przed terapeutami pedagogicznymi.
Zapraszamy do lektury nowego cyklu

Terapeuta pedagogiczny to osoba, którą – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.) – zatrudnia się w szkole do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (deficyty w zakresie funkcji poznawczych, nieharmonijny rozwój intelektualny, nieprawidłowe nawyki uczenia się wykształcone we wczesnych etapach edukacji), w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). Jak sama nazwa wskazuje, jest to osoba, której zadaniem jest organizowanie i prowadzenie terapii pedagogicznej, procesu szeregu długotrwałych oddziaływań nastawionych na:

POLECAMY

 • pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych;
 • eliminowanie ujemnych konsekwencji tych trudności;
 • podwyższanie samooceny i motywacji dziecka do dalszego działania, do aktywnego podejmowania obowiązków szkolnych; 
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju jego zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Terapia pedagogiczna zamiennie bywa nazywana reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Pierwsza nazwa, stosowana zazwyczaj przez nauczycieli „starej daty”, jest nietrafnym sformułowaniem, gdyż oznacza uczenie się czegoś od nowa, a sensem terapii pedagogicznej nie jest uczenie czegoś od początku, tylko wspieranie w procesie trwającym, zastanym. Druga z kolei jest jak najbardziej właściwa i można stosować ją zamiennie. Korekcja bowiem oznacza poprawę i usprawnianie za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń, a kompensacja polega na wskazywaniu i doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte, a co za tym idzie, uświadamiania uczniowi, jak poradzić sobie z problemami, wykorzystując własne mocne strony, i wyrównać braki w umiejętnościach edukacyjnych dziecka.

 Ważne!
Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem, nie polega więc na wyrównywaniu zaległości i braków w nauce. Temu służą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, będące zupełnie inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na terenie szkoły. Stąd właśnie zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej może prowadzić jedynie specjalista mający odpowiednie kwalifikacje. 


Kwalifikacje zawodowe i kompetencje

Zgodnie z przepisem § 22 obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach ma osoba, która ukończyła: 

 • studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz ma przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie terapii pedagogicznej, oraz ma przygotowanie pedagogiczne. 

Niby wszystko jest tu jasno zapisane, w rzeczywistości jednak z przestrzeganiem tych zapisów bywa różnie. W wielu szkołach zadania terapeuty pedagogicznego wykonują nauczyciele bez wymaganych kwalifikacji, o czym przekonuję się w trakcie spotkań szkoleniowych i konferencji, również odpowiadając na pytania zadawane na portalach oświatowych. Wyjaśniam zatem, że wymagane uprawnienia terapeuty pedagogicznego można zdobyć jedynie w trakcie 
studiów:

 • dziennych, wieczorowych i zaocznych na wydziałach pedagogicznych – o ile uczelnia zapewnia zdobycie danych umiejętności w programie studiów;
 • podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, które adresowane są głównie do czynnych nauczycieli, chcących rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Przykład
Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji terapia pedagogiczna prowadzonej w ramach kierunku pedagogika specjalna oraz absolwent Europejskiej Uczelni w Warszawie na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna – zgodnie z przedstawionym syllabusem zyskują prawo do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Absolwent każdej uczelni w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki szkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ale bez specjalizacji terapia pedagogiczna, a także absolwent z ukończonymi studiami podyplomowymi innymi niż terapia pedagogiczna, np. w zakresie integracji sensorycznej czy rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu – nie mają kompetencji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Proszę zauważyć, że ww. rozporządzenie słowem nie wspomina o kursach kwalifikacyjnych ani różnych, nawet wielomiesięcznych, formach szkoleniowych, co oznacza, że w przypadku terapeuty pedagogicznego nie dają one kwalifikacji wymaganych prawem. 

Przykład
Nauczyciel przedmiotowy, który przedstawia dyplom ukończenia kursu 
„Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży” z rozpisanym programem: Diag-
noza pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 25 godz., Dysleksja rozwojowa – diagnoza – 25 godz.,
Dysleksja rozwojowa – terapia młodzieży – 25 godz., Dysleksja rozwojowa – terapia pedagogiczna młodszych dzieci dyslektycznych – 25 godz. – nie powinien być zatrudniony na stanowisku terapeuty pedagogicznego. Odbyty przez niego kurs jest jedynie formą doskonalenia zawodowego, a nie wymaganymi studiami podyplomowymi.
Poza tym podstawowe wykształcenie tego nauczyciela nie odpowiada rodzajowi prowadzonych zajęć. 

Ważne!
Projekt rozporządzenia MEN z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli przewiduje zmianę w § 22 ust. 2 poprzez dopisanie do kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego. Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Za politykę kadrową w szkole odpowiada dyrektor. Warto więc pamiętać, że w sprawie kwalifikacji danego nauczyciela to on podejmuje ostateczną decyzję. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, oceny kwalifikacji powinien dokonać poprzez porównanie programu ukończonego kierunku (specjalności) studiów z zadaniami, jakie będzie ta osoba realizować na stanowisku terapeuty pedagogicznego. Dlatego powinien oczekiwać od osoby przyjmowanej na stanowisko terapeuty pedagogicznego przedstawienia dyplomu wraz z suplementem, w którym wymienione są kursy, które absolwent ukończył. Reforma szkół wyższych zniosła obowiązek dostosowania się uczelni do ram opracowanych przez urzędników. Dziś to władze uczelni same nazywają kierunek i opracowują program, dlatego nie nazwa ukończonego kierunku, a właśnie suplement dyplomu ma tutaj decydujące znaczenie.


Zakres obowiązków według prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy