Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga pedagogom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Mała loteria, duży kłopot

Autor: Joanna Lesińska

W wielu szkołach odbywają się kiermasze lub inne wydarzenia, w czasie których zbierane są pieniądze na szczytne cele. Warto wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby takie zbiórki były legalne.

Loteria fantowa

Jest to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. Jej organizacja podlega Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i wymaga spełnienia następujących wymogów:

1. Dokonania zgłoszenia loterii w izbie celnej nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia, o ile wartość puli wygranych loterii nie przekracza kwoty 3665,68 zł (art. 70 Ustawy w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2012 r.). Zgłoszenie musi zawierać:

 • określenie rodzaju gry,
 • nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem,
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących go,
 • regulamin gry – który musi zostać opracowany przed dokonaniem zgłoszenia,
 • oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

2. Uzyskania zezwolenia izby celnej, gdy pula nagród przekracza kwotę 3665,68 zł, a także opłacenia zezwolenia (samo zgłoszenie jest nieodpłatne), przy czym wniosek o zezwolenie musi zawierać dane i dokumenty wymienione w art. 38 ustawy, w tym regulamin gry.

3. Przygotowania i zabezpieczenia losów oraz nagród rzeczowych.

Regulamin gry powinien zawierać:

 • nazwę gry oraz podmiotu urządzającego grę,
 • wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie,
 • obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród,
 • liczbę losów przeznaczonych do sprzedaży,
 • cenę jednego losu,
 • sposób prowadzenia gry oraz zapewnienia prawidłowości jej przebiegu,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów,
 • cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,
 • sposób i termin ogłaszania wyników oraz wydawania wygranych,
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,
 • liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów.

 

Dochód z loterii fantowej musi być w całości przeznaczony na realizację celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, określonych w regulaminie gry.

Zbiórka pieniędzy

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia. Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają:

 • wójt, burmistrz, prezydent miasta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części,
 • starosta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
 • marszałek województwa – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
 • minister właściwy do spraw administracji publicznej – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo oraz w przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą państwa.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia.

Zbiórkę pieniędzy mogą prowadzić jedynie stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną oraz komitety organizowane dla przeprowadzenia określonego celu (w tym przez szkoły). W zbiórkach mogą uczestniczyć małoletni powyżej 16. roku życia oraz młodsi, jeżeli przeprowadzają zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pod nadzorem osób pełnoletnich odrębnie upoważnionych do tego przez tę organizację.

Na podstawie § 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.) ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej musi przedstawić organowi plan przeprowadzenia zbiórki, który określa:

 • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki,
 • formy przeprowadzenia zbiórki (dobrowolne wpłaty na konto, zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, sprzedaż cegiełek wartościowych albo przedmiotów i usług),
 • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki,
 • obszar, na którym zbiórka ma być prowadzona,
 • sposób informowania o prowadzonej zbiórce,
 • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce,
 • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

Uczniowie biorący udział w zbiórce powinni posiadać imienne legitymacje oraz odpowiednio zabezpieczone puszki. Konieczne jest także prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu akcji oraz publiczne ogłoszenie jej wyników. Dochowanie tych wszystkich formalności nie jest konieczne, gdy zbiórkę prowadzi się wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych i odbywa się ona na podstawie pozwolenia dyrektora (a więc bez udziału pracowników szkoły i osób z zewnątrz).

Kiermasz

Sama organizacja kiermaszu nie wymaga uzyskania zezwolenia czy zawiadomienia o jego organizacji urzędu skarbowego ani innego organu. Jednak w przypadku, gdy kiermaszowi towarzyszy zbiórka pieniędzy lub loteria fantowa, szkoła jako organizator musi spełnić wymogi formalne związane w tymi wydarzeniami opisanymi wyżej.

Dyrektorzy szkół powinni pamiętać o tym, że brak dokonania zgłoszenia oraz urządzenie loterii bez zezwolenia naraża ich na karę pieniężną w wysokości 100% przychodu z niej uzyskanego. Natomiast publiczna zbiórka przeprowadzana bez zezwolenia stanowi wykroczenie karane grzywną i przepadkiem zebranych datków. Dlatego warto zadbać o to, by zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka lub schroniska dla zwierząt, albo gra, w której pula nagród często składa się z rzeczy przyniesionych przez uczniów, nie przysporzyły niepotrzebnych kłopotów.

 

Loteria, kiermasz, zbiórka a podatek

1. Szkoła samorządowa, która jest jednostką budżetową, nie płaci w ogóle podatku dochodowego od loterii, zbiórek i kiermaszów (zwolnienie podmiotowe z art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).2. Szkoły publiczne niesamorządowe i szkoły niepubliczne:
- małe loterie fantowe, które podlegają tylko zgłoszeniu, nie są opodatkowane, podatek dochodowy w wysokości 10% dotyczy loterii organizowanych na podstawie zezwolenia (art. 75 ust. 1 w związku z art. 74 pkt 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.),
- Kiermasze i zbiórki są opodatkowane podatkiem dochodowym według standardowych progów podatkowych, chyba że dochody z nich uzyskane zostaną przeznaczone na statutową działalność szkoły – wtedy nie płaci się podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 36 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361; art. 17 ust. 1 pkt 45 w związku z ust. 8 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Aby zobaczyć pełną wersję artykułu

Zamów prenumerate
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.