Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga pedagogom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Wydłużenie etapu edukacyjnego

Autor: Maria Pecyna

System oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jedną z form dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia jest przedłużenie okresu nauki, określane często również jako wydłużenie etapu edukacyjnego.

Z dniem 1 września 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. z 2012 r. Nr 37, poz. 204), które utrzymuje instytucję przedłużenia okresu nauki, jednak zasadniczo zmienia dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozwiązania.

Najważniejsze zmiany to:

  • możliwość przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym maksymalnie do roku;
  • podejmowanie decyzji w sprawie przedłużenia okresu nauki przez radę pedagogiczną, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w szkole, w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej);
  • określenie terminu podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu nauki w danym roku szkolnym, w którym kończy się etap edukacyjny, czyli w klasie III i VI w szkole podstawowej oraz w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
  • ustalenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym (2 godziny tygodniowo).

Okres nauki można przedłużyć tylko uczniowi niepełnosprawnemu oraz uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich. Pomimo iż przepisy nie definiują pojęcia uczeń niepełnosprawny, to należy rozumieć, że jest nim tylko ten uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający, działający na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa niepełnosprawność dziecka, a także specyficzne potrzeby edukacyjne, warunki funkcjonowania tego dziecka w roli ucznia oraz wskazuje formy i metody pracy dydaktycznej umożliwiające optymalne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uwzględniających jego możliwości psychofizyczne.

Aby zobaczyć pełną wersję artykułu

Zamów prenumerate
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.