Założenia metody Montessori wsparciem dla neuroróżnorodności

Neurodydaktyka

„Pomóż mi, a zrobię to sam” – zdanie, które wypowiedziało kiedyś dziecko do Marii Montessori, można uznać za streszczenie i jednocześnie główną myśl stworzonego przez nią systemu wychowawczego, nazywanego „metodą Montessori”. Jest ono także spójne z podstawowym założeniem i celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z jej definicją zawartą w rozporządzaniu dotyczącym organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży w celu rozwijania ich potencjału rozwojowego oraz pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności edukacyjnej.

Założenia metody Montessori

Punktem wyjścia metody opracowanej przez Marię Montessori były założenia tzw. ruchu „nowego wychowania", które było alternatywą wobec tradycyjnej organizacji szkoły i procesu edukacyjnego w ogóle, sformułowanej przez niemieckiego filozofa, psychologa i pedagoga Johanna Friedricha Herbarta (żyjącego na przełomie XVIII i XIX stulecia).
Poniżej znajduje się porównanie głównych założeń obu systemów. 
Włoska lekarka Maria Montessori w centrum swojej metody postawiła dziecko, poznanie jego indywidualnego profilu rozwoju, potrzeb, aktywności i zainteresowań, a co za tym idzie – stworzenie odpowiednich, czyli adekwatnych do rozpoznanych potrzeb, warunków rozwoju. W bogatej literaturze opisującej szczegółowo stworzony przez nią system można jednak wyróżnić trzy główne obszary, które powodują, że jego zastosowanie jest możliwe nie tylko na różnych etapach edukacyjnych, ale także w pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

POLECAMY

Obszar pierwszy: aktywność

Maria Montessori, jako absolwentka studiów medycznych, zwracała szczególną uwagę na biologiczny aspekt funkcjonowania człowieka. Twierdziła, że aktywność jest naturalną potrzebą dziecka i ważnym czynnikiem, wręcz fundamentem jego rozwoju. Aktywność, jako cecha każdego żywego organizmu, pozwala zaobserwować postępy w jego rozwoju, a w wypadku ich braku stwierdzić zaburzenia czy nieprawidłowości i podjąć działania wspierające lub korygujące. Warto zwrócić uwagę, że aktywność służy budowaniu osobowości, dążeniu do samodzielności, niezależności, rozwijania posiadanego potencjału. Pomaga także w poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań. Z czasem może także świadczyć o pojawiających się uzdolnieniach. Aktywność powinna być zatem stałym elementem procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 

Szczególną rolę w rozwoju każdego człowieka odgrywają procesy kształtowania się osobowości oraz umysłu. Duże znaczenie dla ob...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI