Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

29 sierpnia 2018

NR 101 (Wrzesień 2018)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty październik/listopad 2018

425

 

POLECAMY

Październik

Zadanie  Podstawa prawna
Do 3 października Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian  
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967)
W ciągu miesiąca Zgodnie z przepisami na każdy rok szkolny dyrektor określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając m.in. ich wnioski o dofinansowanie:
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje    
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)
Do 15 października  Zebranie od rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinii poradni psychologiczno-
-pedagogicznych o dostosowaniu warunków i form egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
Do 15 października Zebranie od rodziców uczniów, których stan zdrowia wymaga przystąpienia przez nich do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego na warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia zaświadczeń o stanie zdrowia
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy