Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

29 sierpnia 2018

NR 101 (Wrzesień 2018)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty październik/listopad 2018

331

 

Październik

Zadanie  Podstawa prawna
Do 3 października Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian  
  • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967)
W ciągu miesiąca Zgodnie z przepisami na każdy rok szkolny dyrektor określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając m.in. ich wnioski o dofinansowanie:
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje    
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)
Do 15 października  Zebranie od rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinii poradni psychologiczno-
-pedagogicznych o dostosowaniu warunków i form egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
Do 15 października Zebranie od rodziców uczniów, których stan zdrowia wymaga przystąpienia przez nich do egzaminu ósmoklasisty lub egzam...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy