Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

24 lutego 2020

NR 114 (Luty 2020)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty – marzec–kwiecień 2020 r.

98
Marzec Zadania nauczyciela Podstawa prawna
Dyrektor powołuje nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty Ewentualne uczestniczenie w pracach komisji szkolnego zespołu egzaminacyjnego
  • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512 z późn. zm.)
W ciągu miesiąca Zapoznanie z harmonogramami przebiegu egzaminów w szkole
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512 z późn. zm.)
Np. 13 Zebranie z rodzicami – informacja o wynikach prowadzonych z uczniami zajęć Zarządzenie dyrektora szkoły wynikające z normy kompetencyjnej
Do 31 Ewentualny udział w egzaminach poprawkowych uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)
Kwiecień Zadania nauczyciela Podstawa prawna
Termin ustalony zarządzeniem dyrektora Ewentualny udział w szkoleniu przez nauczycieli wchodzących w skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
9 Początek wiosennej przerwy świą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy