Uczeń przejawiający zachowania agresywne w szkole

Edukacja i wychowanie

W dniu 13 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która daje dyrektorom szkół uprawnienie do karania uczniów, zamiast zawiadamiania sądu rodzinnego. Choć opcja ta wydaje się bardzo korzystna w sytuacji, gdy mamy do czynienia z agresywnym uczniem, jednak tak naprawdę nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie, bo nie dość, że nakłada na dyrektora nowe obowiązki, to jeszcze naraża go na konflikt z rodzicami, a w skrajnych przypadkach naraża go na odpowiedzialność karną.

Gdy uczeń jest agresywny

Sytuacja trudna lub krytyczna najczęściej ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel spotyka się z niewłaściwymi postawami uczniów, dezorganizującymi pracę na zajęciach lekcyjnych i poza nimi, a także utrudniającymi realizację i przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego i zagrażającymi innym uczniom.

POLECAMY

Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych lub krytycznych wymaga dobrego rozpoznania problemu/zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania motywów postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać się pomocą pedagoga, nadzoru pedagogicznego, personelu medycznego, pracowników obsługi szkoły oraz liczyć na wsparcie policji, sądu ds. rodziny i nieletnich, poradni specjalistycznych. Skuteczność zastosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

Nauczyciel, który zauważy, że uczeń dopuszcza się fizycznej lub psychicznej agresji/przemocy wobec innego ucznia albo nauczyciela, lub dowie się o tym z innego źródła, zwraca uwagę uczniowi, że jego zachowanie ma charakter agresywny. Warto pamiętać, że nauczyciel powinien reagować na zachowanie agresywne ucznia w momencie, gdy takie zachowanie się pojawia. W dalszej kolejności należy poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy, a także pedagoga szkolnego. 

Nauczyciel informuje ucznia oraz całą klasę, że zostały przekroczone normy i jakie konsekwencje grożą uczniowi za ich przekroczenie.

W dalszej kolejności pedagog szkolny rozmawia (pojedynczo) z osobą poszkodowaną, sprawcą przemocy oraz ze świadkami zdarzenia, zbierając od nich przydatne informacje oraz udzielając poszkodowanym i świadkom psychicznego wsparcia w związku z pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI