5 kroków do sprawnej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Zbliżający się koniec roku szkolnego zwiastuje konieczność rozliczenia się ze swojej pracy. Nauczyciele i szkolni specjaliści szykują się do opracowania różnych dokumentów, nie zawsze mając świadomość, które z nich rzeczywiście wymagane są przepisami prawa oświatowego, a które – biurokratycznym wymysłem dyrektora, zapisanym często w statucie placówki, jako obowiązek. Warto więc pamiętać, że już w listopadzie 2021 r. szkoły otrzymały ministerialny wykaz 51 czynności dokumentacyjnych niewymaganych prawem, a jedynie niepotrzebnie obciążających nauczycieli. Wśród nich jest m.in. pisanie sprawozdań z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niestety w tym wykazie nie ma oceny efektów tej pomocy. Jaki jest tego powód?

Po pierwsze: ocena efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wymogiem prawnym. Mówi o tym wyraźnie § 20 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i pla­cówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280; t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1593): „­Na­­uczyciele, wychowawcy grup i ­specjaliści udzielający pomocy [psychologiczno-pedagogicznej] uczniowi w formach, o których mowa w § 6 […] oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia”. 

Z tak brzmiącego zapisu wynika, że: 

  1. Oceny efektywności dokonuje każdy nauczyciel i każdy specjalista, który realizował z danym uczniem konkretną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej spośród form wymienionych w § 6 ww. rozporządzenia dla:
  • przedszkoli: „zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz porady i konsultacje”,
     
  • szkół (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej): „klasa terapeutyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia ­dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, warsztaty oraz porady i konsultacje”.
  1. Nie trzeba dokonywać oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w trakcie bieżącej pracy z nim. Powód jest prosty: w...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI