IPET. Mundurek szyty na miarę niepełnosprawnego Jasia

Temat miesiąca

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny wprowadzono do szkół siedem lat temu rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych takim niedostosowaniem. Od tego czasu procedura opracowania IPET-u uległa dwukrotnie niewielkim zmianom.

Aktualnie jej podstawę stanowią: art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, § 6 ust. 1–13 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578) oraz zapisy w innych rozporządzeniach obowiązujących od 1 września 2017 r., np. w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sprawie ramowych planów nauczania, w sprawie szczegółowej organizacji pracy szkół czy kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Wokół IPET-u wciąż jest wiele niejasności co do wymagań formalnych i merytorycznych związanych zarówno z jego konstrukcją, jak i realizacją. Jedni tworzą IPET głównie pod rodzaj niepełnosprawności ucznia, nie zważając na rzeczywiste jego potrzeby i możliwości. Drudzy traktują jak worek bez dna – kopiując żywcem zapisy z orzeczenia, dołączając wywiady i ankiety na temat ucznia, a nawet wybrane treści nauczania z podstawy programowej. 

POLECAMY

Widziałam IPET-y opracowane na pięćdziesięciu stronach i takie, co mieściły się na dwóch kartkach. 

Efekt – „każdy sobie rzepkę skrobie” – o czym świadczą zapisy w protokołach kontrolnych kuratorów oświaty: 

IPET został opracowany przez wychowawcę klasy, bez wskazania członków zespołu… Brak daty opracowania programu, nie wiadomo, czy został sporządzony w terminie do 30 dni od otrzymania orzeczenia… Formy przyznanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogiczej niezgodne ze wskazaniami orzeczenia… Zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapisano w jednej tabeli, bez wyraźnego ich rozdzielenia, co jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym…

 

IPET jest dokumentem opracowanym dla konkretnego niepełnosprawnego ucznia. Jest zapisem celów pracy z tym uczniem, pragmatycznych z punktu widzenia jego rozwoju, wraz z kryteriami i procedurami ich osiągnięcia.  

 

Co to jest IPET?

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny to dokument potwierdzający, w jaki sposób szkoła wywiązuje się z obowiązku zorganizowania kształcenia specjalnego dla ucznia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI