Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Pracownia specjalisty

26 sierpnia 2019

NR 110 (Wrzesień 2019)

Dokumentacja pracy specjalisty szkolnego

0 33

Wszystkie działania pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych związane z organizacją i udzielaniem przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być dokumentowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także wypracowanymi w szkole czy placówce procedurami prowadzenia dokumentacji. W niniejszym tekście przypominamy, jak od 1 września 2019 r. czynić to prawidłowo.

Czynimy to nie bez powodu. Od kilku lat kontrole kuratorów oświaty oraz NIK wykazują w tym zakresie sporo nieprawidłowości. Jedne szkoły w ogóle nie prowadzą pewnych dokumentów, w innych, nawet jeśli takie dokumenty są, to albo dokonuje się w nich zapisów niesystematycznie, albo czyni się to bez zachowania należytej staranności.
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646) w § 26 wskazuje wyraźnie, że to dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. Nie zwalnia to jednak szkolnych specjalistów z obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji, która jest im przypisana w § 11 i 18 tegoż rozporządzenia. Do owej dokumentacji zalicza się:

Dziennik pracy pedagoga/psychologa szkolnego/logopedy/terapeuty pedagogicznego/doradcy zawodowego

Podstawowy dokument przeznaczony do rejestrowania codziennej pracy już od pierwszego dnia nowego roku szkolnego. W dzienniku w miejscach do tego przeznaczonych należy zamieścić:

  • podstawowe dane: rok szkolny, którego ten dokument dotyczy, adres, telefon i nazwę szkoły (wystarczy pieczątka szkoły), swoje imię i nazwisko;
  • tygodniowy rozkład zajęć (godziny pracy w każdym dniu z uwzględnieniem czasu prowadzenia zajęć będących daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
  • zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi specjalista współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. Warto rejestrować godzinowo wszystkie wykonywane czynności w danym dniu, zarówno te obowiązkowe w ramach przyznanego tygodniowego pensum (można je sygnować obok symbolem P),
  • jak i te wykonywane poza pensum, czyli w ramach 40-godzinnego czasu pracy (sygnowane symbolem PP), oraz zwięźle opisać, czego dotyczy każda wykonywana czynność, jakie działania zostały podjęte,  ewentualnie w uwagach hasłowo podać inne ważne informacje i ustalenia;
  • imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków objętych różnymi formami wsparcia, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Na koniec dnia pracy wszystkie wpisy należy potwierdzić swoim podpisem.

Ważne!

  • W niektórych placówkach dyrektorzy odpowiednim zarządzeniem zobowiązują specjalistów szkolnych do zapisywania w dzienniku pracy wyłącznie zajęć i czynności wykonywanych w ramach pensum oraz prowadzenia dodatkowego, oddzielnego rejestru działań realizowanych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Nie ma w tej sprawie ostatecznej interpretacji prawnej.
  • Specjalista zatrudniony w szkole prowadzi dziennik pracy w postaci elektronicznej, jeśli dyrektor szkoły zdecydował o prowadzeniu dzienników w tej formie. Wtedy dziennik ten stanowi formę elektroniczną zwykłego dziennika, zatem zamieszcza się w nim te same informacje, które powinny znaleźć się w tradycyjnym dzienniku pracy.

Dziennik zajęć innych

Dziennik zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym.
Powinny się w nim znaleźć:

  • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy