Dołącz do czytelników
Brak wyników

WARSZTAT PRACY

2 czerwca 2022

NR 133 (Czerwiec 2022)

Jakie zmiany prawne są planowane na wrzesień 2022 roku?

0 1080

Od wielu lat, gdy rok szkolny zbliża się ku końcowi, resort edukacji informuje o planowanych zmianach w systemie polskiej oświaty. Tym razem mają one dotyczyć samych nauczycieli, w tym specjalistów szkolnych świadczących pomoc psychologiczno- -pedagogiczną. Oto, co nas czeka od 1 września 2022 r.

Standaryzacja zatrudniania specjalistów szkolnych

Pomoc psychologiczna w szkołach była i jest potrzebna. Od dłuższego czasu alarmują o tym eksperci, wskazując, że pandemia COVID-19 oraz tocząca się wojna w Ukrainie jedynie pogłębiły istniejący już problem kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Resort edukacji postanowił więc najpierw wdrożyć program pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Stąd od marca br. przeznaczono 180 mln zł na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, tj.: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym. Kolejnym krokiem ma być standaryzacja zatrudniania nauczycieli specjalistów, której pierwszy etap – na mocy uchwalonej 8 kwietnia br. nowelizacji ustawy o systemie oświaty – rozpocznie się już 1 września 2022 r. MEiN chciałoby, jak samo zapewnia, żeby liczba specjalistów do 2024 r. wzrosła z 21 tys. (obecnie) do 51 tysięcy. Zmiany te mają sprzyjać lepszej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach. 

Pojawi się nowe stanowisko pracy – pedagog specjalny
Na mocy zmienionego art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych pojawi się pedagog specjalny. Stanowisko to będzie funkcjonowało obok dotychczasowych stanowisk specjalistów szkolnych, tj.: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. 
Na ten moment wiadomo:

POLECAMY

 • Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie dla nauczycieli innych niż tzw. wspomagających, a także realizacja zajęć specjalistycznych bezpośrednio z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji ich rodzicom.
 • Zadania i czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje pedagoga specjalnego zostaną określone w znowelizowanych rozporządzeniach w sprawie: 
  – szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  – zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  – wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 • Pensum pedagoga specjalnego, tak jak pozostałych specjalistów, będzie ustalane przez organ prowadzący. Jego wymiar nie będzie mógł przekroczyć 22 godzin tygodniowo. W przypadku łączenia stanowiska pedagoga specjalnego z innymi konieczne będzie wyliczenie pensum łączonego zgodnie z art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela.

Zatrudnianie specjalistów będzie obowiązkowe, lecz nie wszędzie
Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania nauczycieli specjalistów w publicznych i niepublicznych szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) oraz przedszkolach innych niż specjalne. Będzie to dotyczyło również ich zespołów oraz szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego. Obowiązkiem tym będą też objęte oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zatem obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów nie będzie obejmował: szkół dla dorosłych, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół wymienionych w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe.

1. Ilu specjalistów będzie trzeba zatrudnić? 

Każde przedszkole i każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa podlegająca ww. obowiązkowi, czyli niebędąca szkołą specjalną, musi zatrudnić określoną pulę specjalistów. Do tej puli będą wliczane łącznie wszystkie wskazane stanowiska. Z uwagi na przepisy przejściowe limity te będą nieco łagodniejsze w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, proces standaryzacji podzielono bowiem na dwa etapy (szczegółowe dane w tabeli 1).
 

Tab. 1. Docelowe wartości standardów zatrudnienia
Liczba dzieci (uczniów) Liczba etatów do 31 sierpnia 2024 r. Liczba etatów od 1 września 2024 r.
od 101 1,5 etatu + 0,2 etatu
na każdych kolejnych 100 uczniów
2 etaty + 0,2 etatu
na każdych kolejnych 100 uczniów
51–100 1 1,5
41–50
31–40
0,5 1
0,8
21–30
11–20
1–10
0,25 0,6
0,4
0,25

Źródło: www.men.gov.pl

 

 • W etapie I (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.) będą obowiązywały niższe, przejściowe wartości standardów. 
 • W etapie II (od 1 września 2024 r.) zostaną wprowadzone docelowe wartości standardów.

Ważne!

 • Do tej puli nie będą wliczani nauczyciele posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska tzw. nauczyciela wspomagającego.
 • W limicie będzie też uwzględniana liczba uczniów w szkole filialnej.
 • Liczbę uczniów oblicza się według stanu na dzień 1 września danego roku szkolnego. Tym samym przez cały rok szkolny trzeba będzie odnosić się do liczby uczniów z początku tego roku.


2. Jak obliczyć właściwą liczbę etatów? 

Liczba etatów specjalistów będzie obliczana jako suma ilorazów, w których dzielną będzie suma liczby godzin zajęć realizowanych na danym stanowisku specjalisty i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, natomiast dzielnikiem będzie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum).

X = [(A1 + B1): C1] + [(A2 + B2): C2] + [(A3 + B3): C3]…
gdzie: 
X – wymagana liczba specjalistów 
A1, 2, 3… – liczba godzin realizowanych na danym stanowisku specjalisty w ramach pensum
B1, 2, 3… – liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez danego specjalistę
C1, 2, 3… – pensum danego specjalisty

W obliczeniach należy stosować ułamki zwykłe, ponieważ przy ułamkach dziesiętnych nie da się uniknąć zaokrągleń, gdy tymczasem do stosowania zaokrągleń przepisy nie uprawniają. Zaokrąglenia (zgodnie z regułami matematyki) można stosować dopiero w wyniku obliczeń. Należy mieć też na względzie, że w obliczeniach uwzględnia się wyłącznie godziny w ramach stanowisk specjalistów.

Ważne!

 • W przypadku szkół i przedszkoli (lub ich zespołów) liczących więcej niż 50 uczniów przewidziano dodatkowe wymogi. Otóż liczba etatów pedagogów specjalnych i psychologów nie będzie mogła być niższa niż 25% liczby etatów wszystkich specjalistów.
 • Poza tym liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzony...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy