Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nasi eksperci – specjaliści w zakresie prawa oświatowego – odpowiadają na pytania Czytelników

Artykuły z czasopisma | 27 czerwca 2018 | NR 99
0 503

Jesteśmy szkołą ogólnodostępną  bez klas integracyjnych. W przyszłym roku szkolnym, kiedy dojdą uczniowie z innych miejscowości, klasa IV będzie liczyła 30 uczniów, w tym trójka uczniów będzie miała orzeczenie o niepełnosprawności i jeden o niepełnosprawności sprzężonej. Jakie są możliwości i jakie warunki musi spełnić szkoła, aby utworzyć klasę integracyjną?

Utworzenie oddziału integracyjnego wymaga spełnienia w szczególności następujących warunków:

POLECAMY

 • Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może wynosić więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych (liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale może być wyższa od określonej, w przypadku gdy uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego).
 • Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
 • Zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zapewnia się warunki do nauki, w tym sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Zapewniona jest realizacja zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 • Zapewnia się integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.
 • Przygotowuje się uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 • Opracowuje się IPET dla każdego niepełnosprawnego ucznia, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).
 • Zatrudnia się dodatkowo nauczyciela mającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zamiar utworzenia oddziału integracyjnego w ogólnodostępnej szkole podstawowej należy skonsultować z organem prowadzącym w okresie poprzedzającym prace nad arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).

Czy w związku z trwającym i nasilającym się konfliktem między nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne a klasą i rodzicami uczniów tej klasy (rodzice domagają się zmiany prowadzącego zajęcia) dyrektor ma prawo w celu jego wygaszenia dokonać zmiany przydziału zadań nauczycielowi, tj. godziny z klasą zastąpić godzinami w świetlicy szkolnej?

Praca w świetlicy szkolnej to inne stanowisko z innym pensum, więc na zmianę przydziału zaproponowaną w pytaniu nau-
czyciel musi wyrazić zgodę. Jeżeli dyrektor uzyska zgodę nauczyciela, to może nawet w trakcie roku szkolnego – za porozumieniem stron – dokonać takiej zmiany.

Podstawa prawna:

 • art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.);
 • art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

Czy rodzic może w trakcie roku szkolnego zrezygnować z zaproponowanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Zgodnie z rozporządzeniem, w którym określono, iż „pomoc jest bezpłatna i dobrowolna…”, taka możliwość moim zdaniem istnieje. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest odmiennego zdania.

W kwestii organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przedszkolu lub placówce wyjaśniamy, że przepis § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) zobowiązuje publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, publiczne szkoły oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do udzielania uczniom uczęszczającym do tych przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu. Z powyższego wynika, że dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki ma obowiązek zorganizowania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie przepis § 3 rozporządzenia stanowi, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przedszkolu lub placówce jest dobrowolne (i bezpłatne). Jeżeli zatem rodzice ucznia złożą pisemny wniosek (oświadczenie, podanie itp.), z którego wynikać będzie, że nie wyrażają zgody na udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to dyrektor szkoły nie udziela tej pomocy wbrew woli rodzica. W sytuacji, gdy szkoła stoi na stanowisku, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dziecku bardzo potrzebna, a mimo to rodzice nie wyrażają zgody na jej udzielanie, to szkoła może złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka. 
Jeśli z orzeczenia sądu rodzinnego będzie wynikał obowiązek udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to szkoła, wykonując stosowne orzeczenie sądu, taką pomoc uczniowi zorganizuje.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy