Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Szkoła XXI wieku

28 października 2020

NR 120 (Listopad 2020)

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

0 235

Wieloletnie starania lekarzy i ekspertów, którzy bili na alarm, wskazując, jak drastycznie nasila się problem zdrowia psychicznego  najmłodszych, przyniosły efekt. Minister zdrowia w rozporządzeniu z 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień usankcjonował nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Kalendarium zmian 

Luty 2018 

POLECAMY

Powołano Zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w którego skład weszli przedstawiciele różnych grup zajmujących się ochroną zdrowia, m.in. wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Obecnie zespół kontynuuje swoją działalność, monitorując wprowadzane zmiany oraz przygotowując rekomendacje dotyczące poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym.

Październik 2019

Zarządzeniem z dnia 28 października 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 91) powołano stanowisko Pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży. Funkcję tę pełni prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pediatrii, ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wsparcia merytoryczno-organizacyjnego udziela Dorota Surma-Kuś – dyrektor do spraw Ekonomiczno-Administracyjnych Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Głównym zadaniem pełnomocnika jest inicjowanie oraz koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Marzec 2020

Wojewódzkie oddziały NFZ ogłaszały konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Kwiecień 2020

Umowy na udzielanie ww. świadczeń podpisało 138 ośrodków (spośród 300 planowanych), z czego – mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 – 120 rozpoczęło działalność w tzw. I poziomie referencyjnym nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Główne założenia nowego modelu

Model ten przewiduje specjalistyczne wsparcie młodych pacjentów w ich najbliższym środowisku, tak aby móc rozpocząć działania już na samym początku pojawienia się problemów. W tym celu planuje się stworzenie trójstopniowego poziomu referencyjności. Celowo piszę „planuje się”, gdyż w chwili przygotowywania tego numeru dopiero rozpoczęto jego wdrażanie.

I poziom referencyjny
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

W skład zespołu terapeutycznego wchodzi co najmniej (uwaga: brak lekarza psychiatry):

  • psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1169 z późn. zm.), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, tj. osoba, która ukończyła co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
  • terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą.

To tutaj – bez skierowania – mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, przy czym osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z oferowanej pomocy. W ośrodku dostępne są świadczenia dla dzieci poniżej 7. roku życia, dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodzin i opiekunów prawnych, tj.:

  • porada psychologiczna diagnosty...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy