Planowanie i organizacja pracy pedagoga na rok szkolny 2019/2020

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Właściwa organizacja i planowanie pracy własnej oraz umiejętne zarządzanie czasem, który jest do dyspozycji, to dla pedagoga szansa na pracę bez stresu, przepracowania i przeciążenia krzyżowaniem się różnorodnych zadań. To również świadectwo jego profesjonalizmu, kluczowy czynnik zwiększający pewność siebie oraz efektywność podejmowanych oddziaływań.

Roczny plan pracy pedagoga szkolnego

Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania pedagoga szkolnego, zwłaszcza długotrwałego, trwającego przecież cały rok szkolny, jest właśnie planowanie. Dzięki niemu pedagog ma okazję zadać sobie bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi są esencją tego procesu:

  • Co i dlaczego? – określenie wszystkich zadań do wykonania, wyznaczenie tego, co jest do zrobienia w bieżącym roku szkolnym. Dobrze jest przy tym spisać zadania jako cele. Wypisując zadania jedno po drugim, łatwiej je pogrupować w odpowiednie obszary. Poza tym taka wizualizacja zwiększa pewność, jaką dają tylko rzeczy na piśmie, że te zadania trzeba będzie wykonać. Na tym etapie planowania należy przewidzieć konieczność skorelowania określonych działań zarówno z rekomendacjami ewaluacji wewnętrznej, jak i ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.
  • Jak? – wybranie i nazwanie formy/sposobu (może być ich kilka) realizacji każdego z zaplanowanych zadań.
  • Kiedy? – określenie terminów realizacji planowanych zadań oraz wyznaczenie priorytetów, czyli dokonanie podziału zadań pod względem ich ważności i pilności. 
  • Kto? – określenie, które zadania muszą być wykonane osobiście, które można przekazać do wykonania komuś, a które warto, a nawet trzeba realizować we współpracy z innymi osobami. To pytanie nakłada na pedagoga konieczność zastanowienia się nad własnymi możliwościami, umiejętnościami, predyspozycjami, nad swoim przygotowaniem merytorycznym i metodycznym.

Plan pracy służy sprecyzowaniu zadań nałożonych w placówce na pedagoga szkolnego w związku z pełnioną przez niego funkcją. Jest dokumentem bardzo często publikowanym na stronie internetowej szkoły. Jako taki bezwzględnie musi uwzględniać zadania wynikające z analizy przepisów prawa oświatowego oraz prawa wewnątrzszkolnego, które regulują zakres działań przynależnych pedagogowi szkolnemu. Plan można opracować w dowolny sposób, opisowo lub tabelarycznie, ale z podziałem np. na:

POLECAMY

Obszar działania i zadania

Odniesieniem do określenia poszczególnych obszarów działania (można je wyróżnić jako „Diagnozowanie”, „Wsparcie uczniów”, „Wsparcie rodziców”, „Wsparcie nauczycieli”, „Dokumentowanie”, „Doskonalenie zawodowe”, „Inne”) oraz konkretnych zadań do wykonania są obowiązujace rozporządzenia MEN-u, statut danej placówki, aktualne potrzeby danej placówki oraz „wykonywanie poleceń przełożonego”:

Obszar działania Zadanie/cel Forma realizacji Termin realizacji Współrealizator
         

 

  • r...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy