Planowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Nastał kolejny rok szkolny i tym samym przyszedł czas na podjęcie czynności planistycznych, których większość z nas nie lubi. Już sam akt planowania kojarzy się z coroczną biurokratyczną rutyną, wywołuje niechęć, rozdrażnienie i zniecierpliwienie. Skoro jednak planowanie pracy wpisane jest w naszą profesję, kolejny raz podejmuję ten temat, by pomóc pedagogom i psychologom szkolnym sprawnie się z tym uporać.

Planowanie to czynność intelektualna

Planowanie jest czynnością, w której uczestniczy wiele procesów psychicznych, m.in. wyobraźnia, uwaga, myślenie, dokonywanie analizy, oceny i wyboru, wreszcie – podejmowanie decyzji. Jest działaniem dość trudnym, złożonym i często wyczerpującym, polega bowiem na myśleniu o przyszłości i przebiega określonymi fazami, z których każda potrzebuje rozważnej autorefleksji: zarówno przemyślenia i wyznaczenia swojego miejsca i roli w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak i jasnego określenia, co trzeba wykonać obowiązkowo, co jest możliwe do zrealizowania, co chce się i co potrafi się robić oraz z kim trzeba, a z kim można to zrealizować. 
Obecnie potrzeba planowania pracy przybiera na sile ze względu na naprawdę dużą złożoność działań podejmowanych przez pedagoga czy psychologa szkolnego. Różnorodność funkcji, jakie pełni, zmusza do mądrej selekcji zadań, dostosowania ich do rzeczywistych, aktualnie zdiagnozowanych potrzeb swojego środowiska szkolnego oraz realnych możliwości ich realizacji. Te z kolei wynikają z jednej strony – z posiadanych przez specjalistę szkolnego umiejętności osobistych i kwalifikacji zawodowych, z drugiej – z posiadanych przez szkołę zasobów materialnych, organizacyjnych i kadrowych.
Pewne jest jednak, że zawsze pierwszeństwo w planowaniu pracy przez szkolnego specjalistę mają te zadania, które służą wspieraniu rozwoju uczniów. Nie można też zapominać, że wszystkie działania na rzecz małoletnich podopiecznych muszą być prowadzone zarówno z poszanowaniem praw dziecka, jak i praw oraz uprawnień jego rodziców.

Planowanie wymaga spojrzenia wstecz

Ważne przy podejmowaniu czynności planistycznych jest odniesienie się co najmniej do ubiegłego roku szkolnego, choć warto cofnąć się nawet o dwa–trzy lata. Po to, by – w oparciu o dokonane wówczas sprawozdania, wnioski i rekomendacje powstałe w wyniku autoewaluacji oraz prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej – odpowiedzieć sobie na ważne pytania:

POLECAMY

  • Które zadania należy kontynuować ze względu na utrzymujące się nadal potrzeby środowiska szkolnego? Z jakich zadań należy zrezygnować całkowicie, gdyż nie przystają do tych potrzeb bądź okazały się nieefektywne, a których realizację trzeba zmodyfikować ze względu na dotychczas stosowany sposób lub formę? 
  • Jakie niepokojące zjawiska wychowawcze powtarzają się w szkole w ciągu ostatnich dwóch–trzech lat? Jakie problemy i trudności sygnalizowali najczęściej uczniowie, nauczyciele i rodzice?
  • Jakimi zagad...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI