Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

26 czerwca 2018

NR 99 (Maj 2018)

Rozwój dzieci zaburzony przez błędy rodziców

596

Zaburzenia czy zakłócenia rozwoju i zachowania u dzieci mogą mieć różnorakie przyczyny, zdarza się jednak, że źródło problemu leży po stronie rodziców. Istnieje bowiem wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, mających różnorodny przebieg i nasilenie, wywołanych zachowaniami opiekunów. Zadaniem nauczycieli jest udzielenie odpowiedniego wsparcia każdemu uczniowi, trzeba zatem znać etiologię i algorytm postępowania. Zastanówmy się więc, jakie destrukcyjne zachowania rodziców są najbardziej powszechne, a tym samym z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że ich ofiarą będzie któryś z naszych uczniów.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS)

Jest to jednostka chorobowa, której skala występowania jest ogromna, a za jej pojawienie się odpowiedzialna jest matka. Stanowi zespół nieprawidłowości stwierdzanych u dzieci matek spożywających alkohol w okresie ciąży. To jednostka chorobowa obejmująca zaburzenia neurobehawioralne oraz zmiany w budowie ciała i organach wewnętrznych1.
Główne nieprawidłowości w wyglądzie i budowie to: 

POLECAMY

 • waga niższa od normalnej dla danego wieku, dotyczy to także wzrostu,
 • nieprawidłowości w budowie twarzy,
 • mikrocefalia,
 • wiotkość mięśni,
 • skrócony i zakrzywiony mały palec,
 • deformacje genitaliów,
 • deformacje kręgosłupa,
 • porost włosów na karku,
 • gołębia klatka piersiowa,
 • nieprawidłowości w budowie serca,
 • zakrzywiony (jak dziób) mały palec,
 • małe zęby,
 • niedorozwinięte palce,
 • przepuklina,
 • nieprawidłowości w budowie nerek, 
 • deformacje bioder,
 • wklęsła klatka piersiowa,
 • rozszczepienie podniebienia.

Pedagogów będą interesowały przede wszystkim obszary i deficyty, które utrudniają dziecku codzienne funkcjonowanie w szkole. Uczeń z FAS:

 • nie rozumie pojęć abstrakcyjnych,
 • ma trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu,
 • ma trudności w rozumieniu pojęć: liczby, przestrzeni i czasu,
 • wolno pracuje, szybko się męczy,
 • ma zaburzenia czucia głodu i sytości,
 • ma trudności w odbiorze wrażeń,
 • ma zaburzenia w zakresie motoryki małej i dużej,
 • ma uszkodzenia narządu słuchu i wzroku,
 • jest nadwrażliwy na dotyk,
 • nie potrafi utrzymać prawidłowej postawy ciała, ma zaburzenia równowagi,
 • ma trudności z koordynacją ruchów i precyzją w tym zakresie,
 • mówi niewyraźnie, ma wadę wymowy,
 • nie wykonuje ruchów naprzemiennych,
 • jest niestabilny emocjonalnie, często zmienia mu się nastrój,
 • nie potrafi działać spontanicznie,
 • ma trudności w zapamiętywaniu i koncentrowaniu uwagi,
 • jest nadruchliwy i bywa agresywny.

Płodowy zespół alkoholowy stanowi poważny problem dla dziecka, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby złagodzić towarzyszące chorobie objawy. W tabeli 1. przedstawiamy sposoby wsparcia ucznia z FAS.
W ramach profilaktyki wśród starszych uczniów możemy przeprowadzić zajęcia dotyczące postawy prozdrowotnej w trakcie ciąży. Pomocne okażą się materiały w formie szkoleń e- learningowych dostępnych na stronie //szkolenia.zdrowiewciazy.pl/course/index.php?categoryid=4. Szkolenia są oferowane w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Możemy skorzystać również z filmów profilaktycznych poruszających tematykę uzależnienia od tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków dostępnych na stronie //zdrowiewciazy.pl/index.php/filmy-edukacyjne.
Nie zawsze wystąpienie płodowego zespołu alkoholowego jest związane z patologią. Zdarza się, że spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży wynikało z jej nieświadomości i obecnie ponosi ona konsekwencje w postaci problemów 
dziecka.

Zespół zaburzenia więzi (RAD)

Dla dziecka niezmiernie ważne są kontakty z drugim człowiekiem, a rozwój społeczny odgrywa ogromną rolę w holistycznym rozwoju człowieka. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że to rodzina jest naturalnym i dominującym środowiskiem, a rodzice – najważniejszymi dla malucha osobami, to z nimi chce on nawiązywać relacje. W wieku niemowlęcym dziecko wysyła opiekunom różne komunikaty. Więź tworzy się tylko wówczas, gdy otrzyma na nie odpowiedź, co jest równoznaczne z zaspokojeniem jego potrzeb. 
Jednym z najistotniejszych elementów rozwoju człowieka są więzi rodzące następnie przywiązanie. John Bowlby, twórca teorii przywiązania, uważa, że jest ono niezbędne do uczenia się świata i innych. Przywiązanie determinuje uczenie się zaufania do drugiego człowieka.
Aby w pełni zrozumieć istotę zespołu zaburzenia więzi, warto poznać wzorce przywiązania, które niejako są również związane z innym problemem rodzinnym – wadliwymi postawami rodzicielskimi. Tabela 2. prezentuje typy wzorców przywiązania2.
Badacze problemu jako główne przyczyny powstania zaburzenia wskazują:

 • odseparowanie dziecka od matki w trzech pierwszych latach życia, 
 • wystąpienie choroby psychicznej rodzica, 
 • brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, 
 • zaniedbanie, 
 • wykorzystywanie, 
 • przemoc. 

RAD w dorosłym życiu jest najczęściej diagnozowany w kierunku zaburzeń osobowości. Istotą zaburzenia więzi nie jest podłoże fizjologiczne. Powstało ono na skutek negatywnych relacji interpersonalnych przed piątym rokiem życia dziecka. Dzięki tej wiedzy możemy wykluczyć wiele innych zaburzeń o podobnych cechach i zachowaniach, np. ADHD, zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, zaburzenia psychiczne.
Ważny jest fakt, że syndrom zaburzenia więzi może być konsekwencją zaburzeń współwystępujących, takich jak FAS – alkoholowy zespół płodowy lub FAE – alkoholowy efekt płodowy.
Postawy, zachowania i postępowanie dziecka z zespołem zaburzenia więzi są przepełnione dysonansami, co dodatkowo utrudnia jego funkcjonowanie.
Uczeń z syndromem RAD3:

 • bez problemu manipuluje ludźmi,
 • nie przejawia uczuć w stosunku do rodziców, podejmuje działania mające na celu krzywdzenie opiekunów, 
 • lgnie do obcych, potrafi im okazywać pozytywne uczucia – głównie w celu manipulacji, 
 • ma niską samoocenę,
 • nie potrafi zapanować nad emocjami, zachowaniami,
 • ma trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, bez problemu czyni to jedynie w sytuacji złości lub kłamstwa,
 • przyjmuje postawę roszczeniową,
 • nadmiernie kontroluje sytuacje i zdarzenia,
 • jest buntowniczy i kłótliwy nawet w najbardziej błahych sprawach,
 • przejawia skrajne zachowania, np. nadaktywnie wykonuje jakieś czynności, a w innym przypadku mimo konieczności wcale nie podejmuje aktywności,
 • ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktu z rówieśnikami,
 • nie ma umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • jest nastawiony antyspołecznie,
 • przejawia okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt,
 • ma zaburzony system wartości,
 • jest agresywny, 
 • można zaobserwować u niego objawy depresji,
 • jest egoistą, nieprzejawiającym empatii i nieposiadającym zasad moralnych,
 • zadaje mnóstwo pytań, często nieadekwatnie do sytuacji, i wymaga odpowiedzi na nie,
 • dość często kłamie bez szczególnej przyczyny,
 • niszczy przedmioty swoje i innych,
 • przejawia zachowania mające na celu autoagresję,
 • nie potrafi nawiązać odpowiedniej rozmowy – zaburzona komunikacja,
 • kradnie rzeczy, które mógłby uzyskać w legalny sposób,
 • ma nietypowe nawyki żywieniowe i skrajne zachowania związane z przyjmowaniem pokarmów polegające na
 • objadaniu się w jednej chwili, a następnie głodzeniu,
 • mimo normy intelektualnej trudniej przyswaja wiadomości z uwagi na wewnętrzny opór,
 • jego fascynacją jest zło, ogień, krew,
 • ma częste poczucie winy,
 • jest podatny na uzależnienia od alkoholu, narkotyków,
 • nie potrafi zaufać innym, 
 • nie dba o higienę osobistą,
 • celowo odsuwa się od członków rodziny, a w to miejsce nawiązuje relacje z obcymi osobami,
 • jego mózg funkcjonuje nieco inaczej.

Stopień nasilenia objawów RAD zależy od udzielonego wsparcia. Warto podkreślić, że dziecko, które otrzyma specjalistyczne wsparcie terapeutyczne do 12. roku życia, ma szansę na w miarę normalne życie i funkcjonowanie. 

Tabela 1. Sposoby wspierania ucznia z FAS

Strategia działania Sposób wspierania ucznia i łagodzenia objawu
Ograniczanie nadaktywności
 • Wykorzystuj podczas lekcji ćwiczenia ruchowe jako przerwy,przerywniki.
 • Wprowadź sygnał, znak informujący o obowiązku powrotu do ławki.
 • Zadania, czynności wymagające skupienia uwagi poprzedzaj aktywnością.
 • Zezwól na manipulowanie piłeczką (ugniatanie) lub kostką Rubika
Eliminowanie agresji i złośc
 • Rozmawiaj na temat sytuacji kryzysowych, postaraj się wspólnie z uczniem wskazać sygnały poprzedzające wybuch złości.
 • W sytuacji wybuchu złości znajdź dla ucznia odosobnione miejsce, w którym będzie mógł się wyciszyć w samotności.
 • Gdy opadną emocje, omawiaj z uczniem zaistniałą sytuację, ustal przyczyny agresywnego zachowania.
 • Wskazuj różnorodne sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego.
 • Odwołuj się do obowiązującego regulaminu lub kontraktu, który znajduje się zawsze w zasięgu wzroku ucznia.
 • Ważne zasady: nigdy nie obwiniaj, nie zawstydzaj, nie oskarżaj, nie pouczaj, lecz pozwól dziecku, aby samo wyciągało wnioski z nieodpowiedniego zachowania
Konstruktywne rozładowanie napięcia i frustracji
 • Zapewnij uczniowi miejsce w najbliższym sąsiedztwie nauczyciela.
 • Zachęcaj ucznia do utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Chcąc ułatwić odbiór informacji werbalnych, możesz wprowadzić możliwość korzystania ze słuchawek.
 • Wyeliminuj wszelkie niepotrzebn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy