Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

27 czerwca 2018

NR 96 (Luty 2018)

Świetlica miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia

0 106

Jeszcze kilka lat temu funkcjonowało negatywne postrzeganie świetlic szkolnych i określanie ich jako przechowalni dzieci. Obecnie dużo spraw uległo pozytywnej zmianie i można powiedzieć, że świetlice są miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Nie ulega wątpliwości, że współczesna świetlica wspomaga szkołę w każdym aspekcie jej działalności. Danuta Kmita i Andrzej Perry przedstawiają następujący zakres form 
wspomagania:

 • w zakresie opieki – zaspakajanie podstawowych potrzeb dzieci, takich jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość, oraz zapewnianie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu;
 • w zakresie wychowania – wywieranie takiego wpływu na dzieci, aby powodować pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości, w tym troska o dobre relacje, tak by dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie;
 • w zakresie dydaktyki – wspomaganie zadań dydaktycznych szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy uczniów, kształtowania różnego rodzaju umiejętności;
 • w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych – wykorzystywanie aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, a w stosunku do pewnej grupy wspomagają budowanie prawidłowych procesów; dotyczą one dzieci z zaburzonymi funkcjami psychomotorycznymi, problemami emocjonalnymi i społecznymi, dzieci z niepełnosprawnościami, chorobami somatycznymi.

We wrześniu 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wyniki z przeprowadzonej kontroli, którą objęto okres od 1 września 2014 r. do czasu zakończenia czynności. Głównym celem tych działań była ocena, czy uczniom szkół podstawowych zapewniono odpowiednie zajęcia świetlicowe. 
Natomiast cele szczegółowe obejmowały ocenę: 

 1. Czy sposób organizacji zajęć świetlicowych pozwala na właściwą opiekę nad uczniami? 
 2. Czy podczas zajęć świetlicowych uwzględnia się potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów? 
 3. Czy sprawowano skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych?

Ogólny wynik czynności kontrolnych w większości szkół był pozytywny. Poprawy wymagają jedynie niektóre obszary działalności, m.in.:

 • dbałość o bezpieczeństwo dzieci, zapewniając 25-osobowej grupie opiekę jednego wychowawcy,
 • tworzenie dokumentów, planowanie i realizowanie bieżącej pracy w oparciu o realne potrzeby uczniów,
 • podczas organizacji grup kierowanie się innym kryterium niż godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji lub dojazdu uczniów autobusem szkolnym – należy uwzględnić indywidualne potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • unikanie corocznego powielania planów pracy – powoduje to, że uczeń uczęszczający do świetlicy przez kilka lat jest zmuszony do udziału w tych samych zajęciach,
 • w sytuacji zbierania od rodziców opinii na temat stanu zdrowia dziecka, należy również posiadać ich pisemną zgodę na przetwarzanie danych drażliwych dotyczących dziecka.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja/nik-o-funkcjonowaniu-swietlic-szkolnych.html.

Ważna sugestia wynikająca z raportu pokontrolnego!

NIK zwraca uwagę, że obowiązek cogodzinnego odnotowywania obecności każdego ucznia na zajęciach w świetlicy, a także konieczność wpisywania przez wychowawców do każdego dziennika zajęć (prowadzonego oddzielnie dla każdej grupy) planu pracy świetlicy na dany rok szkolny oraz tematyki poszczególnych zajęć (najczęściej jednakowej dla wszystkich grup), prowadzić może do nadmiernego obciążenia wychowawców czasochłonnymi, biurokratycznymi obowiązkami kosztem pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami. Dlatego powinno się realizować ten obowiązek w taki sposób, 
aby nie zaniedbywać uczniów. 

W jaki sposób usprawnić pracę świetlicy? 

 • Po pierwsze, rozpoznanie potrzeb edukacyjnych oraz roz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy