Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca , Otwarty dostęp

28 października 2020

NR 120 (Listopad 2020)

Szkolna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Fakty i mity

0 355

Powszechnie wiadomo, że przepisy prawa regulują wszystko, co związane jest z oświatą, również problematykę udzielania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niestety, poczynania niektórych placówek dowodzą, że prawo to jest słabo znane lub bywa wadliwie interpretowane. Dlatego w trosce o właściwą organizację i udzielanie tejże pomocy dzieciom i młodzieży zasadne jest wskazywanie i wyjaśnianie błędów będących udziałem dyrektorów szkół oraz zatrudnianych tam pedagogów i psychologów.

Bez tego ani rusz

Obowiązkiem dyrektora szkoły oraz każdego nauczyciela, czyli również szkolnego specjalisty, jest przestrzeganie prawa oświatowego, rzecz jasna aktualnie obowiązującego. Świadome czy nieświadome uchylanie się od tego, dowodzi braku profesjonalizmu, lekceważenia obowiązków i rutyniarstwa. Pamiętajmy, że osobą odpowiedzialną za organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wyłącznie dyrektor danej placówki. Natomiast pedagog i psycholog – bez względu na swoje doświadczenie zawodowe – są realizatorami tych zadań z obszaru pomocowego, jakie przynależą im z racji pełnionej funkcji oraz posiadanych kwalifikacji. Nie do przyjęcia jest więc sytuacja, gdy osoby te nie znają swoich podstawowych obowiązków, jakie określone są w tych oto aktach prawnych:

POLECAMY

1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.). 
W rozporządzeniu obowiązującym od trzech lat znajdują się odpowiedzi na wszystkie podstawowe pytania: Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna? Kto, komu, z czyjej inicjatywy, na jakiej podstawie, w jaki sposób i w jakiej formie udziela tej pomocy? Jakie są zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów szkolnych?

2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1601 z późn. zm.). W § 3 określone są te zajęcia i czynności (wybrane spośród wymienionych 
w § 24 ww. rozporządzenia), jakie pedagog/psycholog winien realizować w ramach swojego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy (pensum), czyli:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży – również zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – na podstawie rozporządzenia MEN z 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – dotyczy tylko pedagogów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, prowadzących zajęcia w ramach WWR – w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635),
 • prowadzenie zajęć z wychowankami – dotyczy pedagogów zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • prowadzenie zajęć oraz specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych – dotyczy pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i w jednostkach pomocy społecznej.

Osobą odpowiedzialną za organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wyłącznie dyrektor, natomiast pedagog i psycholog są realizatorami tych zadań z obszaru pomocowego, jakie przynależą im z racji pełnionej funkcji i posiadanych kwalifikacji.
 

Trzeba również mieć na uwadze zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) wyraźnie wskazujące, że w ramach czasu pracy (do 40 godzin tygodniowo – art. 42 ust. 1–2) i otrzymywanego wynagrodzenia każdy nauczyciel zobowiązany jest realizować: 

 • swoje pensum – w przypadku pedagoga/psychologa są to zajęcia obowiązkowe prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (patrz pkt 2);
 • zadania statutowe szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, przy czym w szkole publicznej zadaniami tymi nie mogą być zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zakaz przydzielania takich zadań w ramach zadań statutowych wynika wprost z art. 42 ust. 2d KN;
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym; tutaj mieszczą się też czynności planistyczne i organizacyjne służące realizacji wszystkich obowiązków nałożonych na nauczyciela.

Komentarz

 • Nie wolno mylić zajęć opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, typu: zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym, rozwijające wiedzę – koła przedmiotowe, z zajęciami prowadzonymi w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi są: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, porady i konsultacje oraz warsztaty. 
 • Niedopuszczalne jest, by pe...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy