Dołącz do czytelników
Brak wyników

Urlopy nauczycielskie w świetle nowych przepisów oświatowych

Artykuły z czasopisma | 3 stycznia 2018 | NR 93
271

Rok szkolny 2017/2018 prawdopodobnie będzie ostatnim rokiem, w którym nauczyciele (w tym dyrektorzy) będą wykonywali zadania służbowe w dotychczas ukształtowanym czasie pracy. Jeszcze szybciej – według założeń MEN od dnia 1 stycznia 2018 r. – nauczyciele będą korzystali z niektórych urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, na zmodyfikowanych zasadach.

Nowe rozwiązania dotyczące urlopów wypoczynkowych nauczycieli

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (//legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 298 908), który w art. 80 przewiduje szeroką nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), zawiera m.in. propozycję wprowadzenia od nowego roku kalendarzowego odrębnych zasad i terminów wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych przez dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela zajmującego w szkole inne stanowisko kierownicze oraz nauczyciela, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie innego nauczyciela z powierzoną funkcją kierowniczą. Dodany art. 64 ust. 2a KN ma stanowić, że nauczycielom na tych stanowiskach będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, co da im możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie tylko w czasie ferii szkolnych. W odniesieniu do tych osób przestanie jednocześnie obowiązywać dotychczasowa regulacja o korzystaniu z urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego (art. 66 ust. 1 zd. 2 KN), która będzie dotyczyła tylko nauczycieli bez funkcji kierowniczych, a przesłanki jego udzielania zostaną poszerzone o urlop zdrowotny.

Z kolei w art. 64 ust. 3a KN ma znaleźć się doprecyzowanie dotyczące nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy jednocześnie realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej, jak i nauczyciela placówki nieferyjnej (np. w klasach szkoły podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym w tej szkole). O korzystaniu z jednego urlopu w okresie ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN) albo przez 35 dni roboczych w roku kalendarzowym w terminie określonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 KN) ma decydować większa liczba godzin realizowanych odpowiednio w szkole feryjnej albo nieferyjnej. Natomiast w razie realizowania w tych placówkach równej liczby godzin zajęć prawo do urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało jak dla nauczyciela szkoły feryjnej.

Odnośnie nauczycieli placówek nieferyjnych do art. 66 a KN zostaną przeniesione regulacje z art. 165 i art. 166 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), i poszerzone o urlop zdrowotny, o przeszkodach uniemożliwiających rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz skutkujące niewykorzystaniem części urlopu wypoczynkowego, które zobowiązują pracodawcę do udzielenia wypoczynku w innym terminie.

Modyfikacja zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. największym zmianom mają ulec zasady nabywania prawa do urlopu zdrowotnego przez nauczycieli. Według planów MEN urlop będzie udzielany nauczycielowi w c...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy