Dołącz do czytelników
Brak wyników

Urlopy nauczycielskie w świetle nowych przepisów oświatowych

Artykuły z czasopisma | 3 stycznia 2018 | NR 93
735

Rok szkolny 2017/2018 prawdopodobnie będzie ostatnim rokiem, w którym nauczyciele (w tym dyrektorzy) będą wykonywali zadania służbowe w dotychczas ukształtowanym czasie pracy. Jeszcze szybciej – według założeń MEN od dnia 1 stycznia 2018 r. – nauczyciele będą korzystali z niektórych urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, na zmodyfikowanych zasadach.

Nowe rozwiązania dotyczące urlopów wypoczynkowych nauczycieli

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (//legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 298 908), który w art. 80 przewiduje szeroką nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), zawiera m.in. propozycję wprowadzenia od nowego roku kalendarzowego odrębnych zasad i terminów wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych przez dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela zajmującego w szkole inne stanowisko kierownicze oraz nauczyciela, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie innego nauczyciela z powierzoną funkcją kierowniczą. Dodany art. 64 ust. 2a KN ma stanowić, że nauczycielom na tych stanowiskach będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, co da im możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie tylko w czasie ferii szkolnych. W odniesieniu do tych osób przestanie jednocześnie obowiązywać dotychczasowa regulacja o korzystaniu z urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego (art. 66 ust. 1 zd. 2 KN), która będzie dotyczyła tylko nauczycieli bez funkcji kierowniczych, a przesłanki jego udzielania zostaną poszerzone o urlop zdrowotny.

POLECAMY

Z kolei w art. 64 ust. 3a KN ma znaleźć się doprecyzowanie dotyczące nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy jednocześnie realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej, jak i nauczyciela placówki nieferyjnej (np. w klasach szkoły podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym w tej szkole). O korzystaniu z jednego urlopu w okresie ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN) albo przez 35 dni roboczych w roku kalendarzowym w terminie określonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 KN) ma decydować większa liczba godzin realizowanych odpowiednio w szkole feryjnej albo nieferyjnej. Natomiast w razie realizowania w tych placówkach równej liczby godzin zajęć prawo do urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało jak dla nauczyciela szkoły feryjnej.

Odnośnie nauczycieli placówek nieferyjnych do art. 66 a KN zostaną przeniesione regulacje z art. 165 i art. 166 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), i poszerzone o urlop zdrowotny, o przeszkodach uniemożliwiających rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz skutkujące niewykorzystaniem części urlopu wypoczynkowego, które zobowiązują pracodawcę do udzielenia wypoczynku w innym terminie.

Modyfikacja zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. największym zmianom mają ulec zasady nabywania prawa do urlopu zdrowotnego przez nauczycieli. Według planów MEN urlop będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę (a nie jak było dotychczas – każdej choroby, także niezwiązanej z pracą zawodową).

 

Urlop dla poratowania zdrowia będzie nadal udzielany nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

 

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych nauczycieli danej szkoły (nie zaś lekarz leczący nauczyciela). Nauczyciel będzie musiał złożyć do dyrektora wniosek o urlop zdrowotny, aby otrzymać od dyrektora skierowanie do lekarza medycyny pracy. 

Dyrektor i nauczyciel będą mogli odwoływać się od orzeczenia lekarza medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Jeżeli zaskarżone orzeczenie wyda lekarz zatrudniony w WOMP, odwołanie będzie wnoszone do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub siedzibę szkoły instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Szczegółowo procedurę odwoławczą mają uregulować nowe przepisy art. 73 ust. 10a–10h KN.
Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca (projektowany art. 73 ust. 10i KN).
Dyrektor będzie miał obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie (ostatecznego) orzeczenia lekarskiego (art. 73 ust. 10j KN).
Urlop zdrowotny będzie mógł być także udzielony nauczycielowi na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową na podstawie skierowania lekarza leczącego nauczyciela, potwierdzonego przez oddział NFZ, na okres ustalony w tym skierowaniu. Przedłożenie przez nauczyciela potwierdzonego skierowania będzie obligowało dyrektora do udzielenia urlopu zdrowotnego (projektowany art. 73 ust. 12 KN).

Nadal urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. 

Wymagany co najmniej siedmioletni okres pracy w szkole, poprzedzający pierwszy urlop, ma dotyczyć zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy