Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne

Otwarty dostęp Pracownia specjalisty

Terminologia stosowana na określenie niektórych zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą budzi sporo zastrzeżeń prawno-merytorycznyh. Tak jest m.in. z zajęciami specjalistycznymi i zajęciami rewalidacyjnymi. Mimo iż zajęcia te funkcjonują w oświacie od dawna, to właściwe ich rozumienie oraz rozróżnienie nadal sprawia kłopot wielu dyrektorom i nauczycielom ze szkół ogólnodostępnych.

Powyższy obraz wyłania się po lekturze raportów pokontrolnych opracowywanych przez kuratorów oświaty oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Ujawnione w nich błędy i niedociągnięcia tłumaczone są przez dyrektorów szkół niepełną znajomością treści obowiązujących rozporządzeń, niewłaściwą ich interpretacją bądź omyłkowym zastosowaniem którejś z nazw. Skutkiem tej niefrasobliwości jest nieprawidłowa organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezgodna z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami ucznia, a więc także mijająca się z wyznaczonym dla niego celem rozwojowo-edukacyjnym. Stąd konieczność wyjaśnienia tak ważnej kwestii. 

POLECAMY

Znajomość i właściwe rozumienie prawa 

W polskim prawie oświatowym jasno określone są rodzaje zajęć prowadzonych na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. W odniesieniu do szkoły, i to każdego typu, mówi o tym art. 109 ustawy Prawo oświatowe, wymieniając jej podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej, jako: 

  1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne. 
  2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy