Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

27 czerwca 2018

NR 99 (Maj 2018)

Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii

443

25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214). Najważniejszą i najpilniejszą kwestią, jaka została wprowadzona w tej regulacji, jest konieczność dokonania diagnozy zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Najistotniejsze informacje dotyczące aktu prawnego

Szkoły i placówki prowadzą systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii. Postępowanie to obejmuje działania uprzedzające, oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego.

Tabela 1. Obowiązkowe działania, jakie należy podejmować w ramach realizacji rozporządzenia

Obszar działalności Zalecane działania
Działalność wychowawcza
 • współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieś-
 • nikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów i organizacji pozarządowych, np. UKS, drużyn harcerskich,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
Działalność edukacyjna 
 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji), a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne, oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków,
 • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji* oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji*, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego
Działalność informacyjna
 • dostarczenie nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji*, 
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji*,
 • przekazanie uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią
Działalność profilaktyczna
 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w ustawie o zdrowiu publicznym – dobór odpowiedniego programu należy uzależnić od celu profilaktycznego, który wynika z uprzednio przeprowadzonej diagnozy,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji* przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie działań profilaktycznych, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

*środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki:

 • uniwersalnej – pol...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy