Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia rozwoju zawodowego

12 października 2018

NR 102 (Październik 2018)

Nowy system oceny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

581

Z dniem 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1133).

Zgodnie z wytycznymi każdy nauczyciel, a więc również pedagog szkolny, podlega ocenie obligatoryjnie:

 • po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz po zakończeniu dodatkowego stażu;
 • co trzy lata pracy w szkole od daty uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, przy czym – jeżeli termin dokonania oceny upływa w okresie odbywania przez nauczyciela stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – oceny pracy dokonuje się po jego zakończeniu. 

Oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii: 

 • rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy; 
 • opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu – w przypadku pedagoga stażysty i pedagoga kontraktowego;
 • doradcy metodycznego – na wniosek pedagoga oraz z inicjatywy dyrektora (fakultatywnie);
 • samorządu uczniowskiego (fakultatywnie). 

Kryteria oceny pracy

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach ww. rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela oraz uwzględniają jego etap rozwoju zawodowego. Pedagog – na poszczególnych stopniach awansu – będzie oceniany według różnych kryteriów, których liczba rośnie kaskadowo. Stażysta musi spełniać 9 kryteriów, kontraktowy – 14, mianowany – 19, a dyplomowany – minimum 23. 

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:

 1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; 
 3. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej; 
 4. wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego; 
 5. kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela; 
 6. współpracę z innymi nauczycielami; 
 7. przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony; 
 8. poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego; 
 9. współpracę z rodzicami. 

Ocena pracy pedagoga kontraktowego obejmuje dziewięć kryteriów określonych dla nauczyciela stażysty oraz pięć dla kontraktowego.

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują też:

 1. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć; 
 2. diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem; 
 3. analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy; 
 4. wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego; 
 5. realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 KN. 

Pedagog mianowany będzie oceniany z uwzględnieniem kryteriów dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz dodatkowo pięciu przewidzianych na tym stopniu awansu zawodowego.

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują też:

 1. podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
 2. pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy; 
 3. prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców; 
 4. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; 
 5. realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

Dla pedagoga dyplomowanego – obok konieczności spełnienia kryteriów określonych dla nauczycieli stażysty, kontraktowego i mianowanego – określono dwa kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione przez wszystkich nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego, oraz 4, z których trzeba spełnić co najmniej 2.

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują też:

 1. ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły; 
 2. efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi; 
 3. dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela: 
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, 
 • upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty, 
 • przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły, 
 • współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne. 

Powyższe kryteria, ustalone w rozporządzeniu, to nie wszystko. Każda szkoła i placówka muszą jeszcze posiadać wewnątrzszkolny regulamin...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy