Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia specjalisty

24 maja 2019

NR 109 (Czerwiec 2019)

Wspólne zadania specjalistów szkolnych

0 91

Pedagog i psycholog szkolny, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz doradca zawodowy są specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na terenie szkoły. Oczywiście każdy z nich działa w tym obszarze zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, kompetencjami i uprawnieniami. Są jednak takie zadania, które zdecydowanie warto realizować wspólnie.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.) określa w § 24–27 zadania przypisane pedagogowi i psychologowi szkolnemu, logopedzie, terapeucie pedagogicznemu i doradcy zawodowemu. Wnikliwa ich analiza wskazuje, że obok powinności związanych stricte z zawodową specjalnością każdego z tych specjalistów, są też zadania jednakowe dla wszystkich. To oznacza, że można je realizować razem, współdziałając ze sobą w dwu-, trzy-, cztero- lub pięcioosobowym zespole zadaniowym, w zależności od tego, ilu specjalistów pracuje w danej szkole. Zwracam na to uwagę, ponieważ:

 • aspekt współpracy nauczycieli w kontekście pracy zespołowej ma swoje odzwierciedlenie w aktach prawa oświatowego, przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), a także w wielu rozporządzeniach;
 • współczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna opiera się głównie na przemyślanym współdziałaniu nie tylko nauczycieli przedmiotowych ze specjalistami, ale także na współpracy między nimi samymi. Jak wskazują badania oraz jak dowodzi szkolna codzienność, nie jest z tym najlepiej. Nie zawsze wszyscy są w porządku i nie zawsze wspólna praca wygląda tak, jak powinna;
 • podstawą zespołowej pracy specjalistów są przede wszystkim rozpoznane potrzeby społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców i grona nauczycielskiego;
 • praca zespołowa przynosi lepsze efekty niż praca indywidualna. Zdecydowanie jedną z największych jej zalet jest możliwość wyzwolenia kreatywności w każdym z członków zespołu. Wspólne spotkania, planowanie i kreowanie oddziaływań pomocowych mogą świetnie wpłynąć na ostateczny kształt każdego realizowanego zadania. 

Co mogą robić wspólnie szkolni specjaliści?

Pedagog i psycholog szkolny, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz doradca zawodowy są specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na terenie szkoły. Oczywiście każdy z nich działa w tym obszarze zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, kompetencjami i uprawnieniami. Są jednak takie zadania, przypisane ww. rozporządzeniem, które aż się proszą, by realizować je wspólnie, zespołowo. Mam tu na myśli:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, które są złożonym procesem rozwiązywania problemów (odpowiadania na pytania) i w którym, w celu zbierania danych, wykorzystuje się wielorakie źródła informacji, procedury diagnostyczne oraz narzędzia. Po to, by na ich podstawie określić naturę problemu danego ucznia, wskazać jego przyczyny i konsekwencje, zrozumieć potrzeby i możliwości ucznia, prognozować jego rozwój, tworzyć plan interwencji oraz ocenić jej postępy i efekty;
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki – czyli pomaganie (nie wyręczanie!) w organizacji procesu poznawania uczniów, m.in. poprzez obserwację kierunkową, analizę wytworów ich pracy, prowadzenie indywidualnych rozmów, wywiadów, konsultacji itd.;
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy