Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

24 maja 2019

NR 109 (Czerwiec 2019)

Podsumowanie pracy pedagoga za rok szkolny 2018/2019

0 888

Kolejny rok intensywnej pracy zbliża się ku końcowi. Czas zatem pomyśleć o jego podsumowaniu. Czas rozliczyć się z tego, co było zaplanowane, a co zostało rzeczywiście wykonane, zweryfikować podejmowane działania, wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy. Jest to zadanie, którego nie można zlekceważyć z kilku powodów. Przedstawimy je w niniejszym artykule.

Po pierwsze – każdy pedagog wie, że zawsze należy dokonywać podsumowania pracy za dany okres, tym bardziej po upływie roku szkolnego. Jest to nie tylko wymóg etyczny związany z koniecznością prowadzenia systematycznej autoewaluacji, ale także ustawowy, co zapisano w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).

Po drugie – art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.)mówi, że dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Żeby mógł to zrobić rzetelnie – w zakresie wszystkich obszarów statutowej działalności szkoły – ma prawo jako pracodawca zobowiązać nauczycieli do złożenia sprawozdań z ich pracy. Stosowne zapisy dotyczące formy i terminów przedkładania sprawozdań powinny się znajdować w statucie danej placówki.

Tym razem za przyczyną znowelizowanych bądź zupełnie nowych rozporządzeń MEN-u, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 r., przygotowanie takiego podsumowania może być trudniejsze niż zwykle. A na pewno inne niż dotychczas, bo trzeba odnieść się do uregulowań zawartych w rozporządzeniach. Na nic zdadzą się dotychczasowe schematy, formularze sprzed lat czy przenoszenie informacji metodą kopiuj-wklej. Z doświadczenia wiem, że jeśli chce się naprawdę solidnie, w sposób przemyślany, bez niedomówień i pomyłek, wykonać taki roczny raport, trzeba poświęcić na to odpowiednią ilość czasu. 
 

Pamiętajcie, że...

Tegoroczne sprawozdanie z całorocznej pracy powinno się składać z dwóch części. Odrębnie trzeba się odnieść do czynności prowadzonych w ramach obowiązkowego pensum (wymiar godzin nie większy niż 22 tygodniowo) i do zadań wynikających ze statutu szkoły oraz jej specyfiki. Aby uczynić to sprawnie i rzetelnie, proponuję omówioną poniżej procedurę postępowania.


1. KROK
Faza przygotowawcza

Na tym etapie gromadzi się wszystkie dokumenty będące źródłem informacji potrzebnych do podsumowania. Stanowią je:

 • plan pracy na rok szkolny 2018/2019, zawierający zamierzenia sprzed 10 miesięcy, do których teraz należy się odnieść, osobno wynotować zadania zrealizowane, a niezrealizowane uwzględnić w sprawozdaniu we wnioskach; 
 • dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestrowaliście codziennie wykonywane czynności zawodowe, dzięki czemu jest on skarbnicą wielu danych; 
 • dziennik zajęć będących formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. Tu znajduje się rejestr podejmowanych czynności oraz ich częstotliwość;
 • rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.), głównie § 24, oraz nowelizacja z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1647), szczególnie § 26, gdzie znajduje się zakres obowiązkowych zadań pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego;
 • rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1601), w którym są wymienione zadania realizowane obowiązkowo w ramach pensum pedagoga (§ 3);
 • rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1675), określające zadania doradcy zawodowego niewchodzące w zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 3–4, 8–9).

Teraz wystarczy z tych dokumentów wyłuskać najważniejsze obszary zadaniowe, spisać, podliczyć i odpowiednio posegregować podjęte przez siebie działania wraz z danymi liczbowymi. Krótko mówiąc, wszystko to, co było Waszym udziałem w tegorocznej pracy szkoły.

2. KROK 
Podsumowanie zajęć wykonywanych w ramach pensum

Na tym etapie należy odnieść się wyłącznie do tych czynności, którymi są:

 • badania i działania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym badania przesiewowe (obserwacje bezpośrednie uczniów podczas zajęć, analiza dokumentacji uczniów, wywiady z rodzicami, nauczycielami, pracownikami OPS, kuratorem sądowym), wybór narzędzi do badań, projektowanie badań i ich realizacja oraz analiza uzyskanych wyników (badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne, w tym związane z analizą czynników środowiskowych wywierających wpływ na funkcjonowanie ucznia), określające:
  - indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,
  - przyczyny niepowodzeń edukacyjnych,
  - trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
  - sytuacje wychowawcze i problemy występujące na poziomie szkoły lub klasy, wymagające rozwiązania;
 • udzielanie uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podaje się wykaz form samodzielnie prowadzonych oraz współorganizowanych, z podziałem na adresata, z liczbą i tematyką odbytych spotkań oraz liczbą uczestników; 
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 • prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – jeśli ktoś z Was był członkiem zespołów WWRD zorganizowanych w szkołach podstawowych, w tym w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych; 
 • prowadzenie innych zajęć z wychowankami – dotyczy to tylko pedagogów zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
 • prowadzenie zajęć i działań z zakresu doradztwa zawodowego – w przypadku gdy dyrektor szkoły powierzył je pedagogowi, co może czynić w przypadku braku w placówce wykwalifikowanego doradcy aż do roku szkolnego 2021/2022. Jeśli się tak zdarzyło, trzeba teraz podsumować oddzielnie:
  - czynności realizowane w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli te, które były związane:
 • z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • ze współpracą z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • ze wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  - zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące:
 • w klasach I–VI szkół podstawowych orientację zawodową: zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczniów,
 • w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych zajęcia wspierające uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień oraz informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji,
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe w celu wsparcia uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę lub placówkę,
 • współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań określonych w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, 
 • wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

3 KROK
Podsumowanie zajęć i czynności wynikających ze statutu szkoły lub placówki

W świetle przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej niewymienione w rozporządzeniu MEN z ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy