Pedagog specjalny – zakres zadań i obowiązków nowego specjalisty

Temat miesiąca

Jedna z ważniejszych ostatnio zmian w przepisach oświatowych dotyczy standaryzacji zatrudniania specjalistów szkolnych, do grona których dołączył od 1 września 2022 r. pedagog specjalny. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach innych niż specjalne. Dotyczy to również ich zespołów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego. Jakie kwalifikacje trzeba spełniać na tym stanowisku? Jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego?

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki zadania wykonywane przez pedagoga specjalnego powinny być uzupełnieniem i wsparciem dla zadań realizowanych przez nauczycieli innych niż tzw. nauczyciele wspomagający oraz specjaliści szkolni „w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów lub wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym”. 

Ważne!
Za specjalistów według Karty Nauczyciela nie uznano: 

POLECAMY

  • tzw. nauczycieli wspomagających,
  • nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne – z wyjątkiem tych, którzy realizują je w ramach stanowiska pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa szkolnego, logopedy lub terapeuty pedagogicznego, mając oczywiście stosowne ku temu kwalifikacje.

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego

W Klasyfikacji zawodów i specjalności – w dziale 2359: Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani – pedagog specjalny figuruje pod numerem 235919. 
Od lat podstawą do otrzymania posady pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych są określone przez MEN minimalne kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że trzeba mieć co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI