Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

2 stycznia 2018

NR 95 (Styczeń 2018)

Skupmy się!
Zaburzenia koncentracji i uwagi u uczniów

Umysł ludzki ma ograniczoną możliwość przetwarzania danych, dlatego tak istotne są umiejętność selekcji informacji, skupiania uwagi i dobra pamięć. Zdolność koncentracji uwagi, czyli świadomego kierowania i utrzymania jej na określonym rodzaju czynności oraz możliwość nierozpraszania się pod wpływem innych, nawet stosunkowo silnych bodźców niezwiązanych z wykonywaniem czynności, jest jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za sukces szkolny naszego dziecka.
 

Pierwsze lata szkoły są dla dziecka bardzo trudnym okresem. Stawia się mu duże wymagania, oczekuje samodzielności, podporządkowania się regułom życia szkolnego, uczestnictwa w życiu klasy. Rodzice od samego początku oczekują od swoich dzieci znaczących postępów w nauce, często mają sprecyzowane życzenia co do ich przyszłości, stawiają im wysokie wymagania. Tymczasem coraz więcej dzieci rozpoczynających edukację ma zaburzenia koncentracji, które utrudniają proces nauczania. 

POLECAMY

Do około 5. roku życia uwaga ma charakter mimowolny – dziecko skupia ją na wyrazistych cechach nowego bodźca oraz na przedmiotach czy zdarzeniach dla niego atrakcyjnych. Z tego powodu dzieci w okresie przedszkolnym są bardzo podatne na rozproszenie uwagi, w ich aktywności może pojawić się nagła zmiana kierunku zainteresowania, bez dokończenia rozpoczętej czynności. W miarę rozwoju dziecka czas koncentracji uwagi i odporność na działanie czynników zakłócających normalny przebieg działania ulegają stopniowemu wydłużeniu. Ma to związek z rozwojem układu nerwowego oraz osiąganiem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Zmiana w zakresie funkcjonowania uwagi pojawia się między 5. a 7. rokiem życia. Dzieci zaczynają stopniowo kontrolować swoją uwagę, potrafią dłużej i efektywniej skupiać się na wybranej przez siebie aktywności, stają się coraz bardziej systematyczne, samodzielne oraz bardziej elastyczne. Uczeń podejmując naukę w szkole, powinien posiadać zdolność do koncentracji uwagi przez dłuższy czas trwania lekcji. Dzieci różnią się stopniem koncentracji uwagi i umiejętnością skupiania uwagi dowolnej, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w postępach w nauce.

Koncentracja to wysiłek umysłowy, w czasie którego obserwuje się zwiększenie dopływu krwi do mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolności percepcji i przetwarzania informacji. Koncentrując się, skupiamy uwagę na jednym okreś-
lonym celu. Koncentracja to moment zebrania wszystkich myśli i spostrzeżeń tak, aby pozostać wyłącznie przy jednej sprawie, a ignorować inne. 

W procesie koncentrowania uwagi wyróżnia się:

 • Selektywność uwagi – proces śledzenia wybranych, ważnych bodźców i eliminacja mało istotnych (szumu), które nie mają znaczenia dla realizacji wybranej aktywności. Uczeń z dobrą selektywnością uwagi potrafi słuchać nauczyciela w skupieniu i w skupieniu realizować zadania, mimo odgłosów dochodzących ze szkolnego boiska, korytarza czy sąsiedniej ławki. Uczeń z zaburzoną selektywnością uwagi (np. uczeń z ADHD, z dysleksją) nie potrafi skupić się na lekcji, niewiele pamięta z jej treści, selektywność uwagi nie działa prawidłowo – wszystkie bodźce są tak samo ważne. Taki uczeń przeszkadza innym, bo pragnie włączyć w świat swoich spostrzeżeń i obserwacji inne dzieci.
 • Czujność – pozwala na długotrwałe oczekiwanie na pojawienie się określonego bodźca. Dzięki czujności uczniowie potrafią do końca wysłuchać polecenia nauczyciela, a następnie umieją podjąć aktywność, wykonując po kolei niezbędne kroki według instrukcji. Uczniowie z ADHD mają z tą postacią koncentracji uwagi wielki kłopot.
 • Przeszukiwanie – aktywne poszukiwanie określonych bodźców w szumie informacyjnym. To umiejętność, która przydaje się nie tylko w czasie gier zespołowych, lecz także w trakcie takich aktywności edukacyjnych, jak: korzystanie ze słownika ortograficznego, uzupełnianie tabel i diagramów, wykonywanie algorytmów, praca z tekstem, zadania z treścią.
 • Kontrola jednoczesnych czynności – zdolność dzielenia zasobów uwagi między czynności wykonywane jednocześnie. Wiele czynności składających się na wykonywaną aktywność jest zautomatyzowanych, dzięki temu dzieci potrafią np. jechać na rowerze i jednocześnie rozmawiać ze sobą, rysować i słuchać czytanej przez nauczyciela książki. Uczniowie z ADHD, dysleksją o deficycie móżdżkowo-uwagowym, integracyjnym, uczniowie z dużą męczliwością, zaburzeniami procesów integracji sensorycznej mają duży problem z automatyzacją czynności. 

Na trudności określane jako problemy z koncentracją, szczególnie w zakresie obowiązków szkolnych, składa się wiele przyczyn. 

Należą do nich:

 • słaba motywacja do wysiłku, niski stopień dojrzałości emocjonalnej, zwłaszcza umiejętności angażowania się w czynności o odroczonej gratyfikacji (czyli takie, których wykonanie nie jest od razu nagradzane),
 • zredukowane zainteresowanie określonymi treściami nauczania,
 • niekorzystna atmosfera wewnątrz rodziny, poczucie bycia odrzuconym, zaniedbania wychowawcze,
 • trudności emocjonalne, słaba odporność na czynniki stresogenne,
 • nieprawidłowa atmosfera w szkole, doświadczanie ciągłego stresu oraz negatywnego napięcia emocjonalnego,
 • częściowe zaburzenia funkcji poznawczych i motorycznych, ograniczone możliwości intelektualne, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD).

Kłopoty z koncentracją uwagi u uczniów przejawiają się w:

 • zwlekaniu z wykonaniem określonych zadań, 
 • szybko pojawiającym się uczuciu znudzenia i zniechęcenia,
 • poddawaniu się, zaniechaniu wykonywania działania,
 • rozkojarzeniu, niedostatecznej uwadze,
 • szybko odczuwalnym zmęczeniu,
 • wykonywaniu kilku zadań na raz i niekończeniu żadnego z nich,
 • szybkiej, pobieżnej pracy,
 • wielości błędów,
 • powolnym tempie pracy.

Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi można podzielić na dwa typy: 

 1. Aktywno-impulsywny – charakteryzujący się pospieszną i powierzchowną pracą z wieloma błędami, małym opanowaniem, częstymi frustracjami przy wykonywaniu trudniejszych zadań, przeszkadzaniem na zajęciach, częstym zapominaniem, brakiem notatek itp.
 2. Pasywny z zespołem „niebieskich migdałów” – charakteryzujący się powolnym działaniem, zamyśleniem i „bujaniem w obłokach”. Dzieci takie potrzebują dużo więcej czasu, żeby się za coś zabrać, i popełniają dużo błędów. Nie koncentrują się dostatecznie na treści zadań i często odbiegają daleko myślami. Chętnie śnią na jawie i marzą, a to nie pozwala im zajmować się konkretnymi sprawami.

Efektywność koncentracji uwagi wspomagają czynniki zewnętrzne (właściwe oświetlenie, optymalna temperatura, cisza – ale nie absolutna, brak rozpraszających przedmiotów – puste biurko, uporządkowane miejsce pracy, odpowiedni klimat miejsca, w którym się przebywa) i wewnętrzne (dobry poziom zdolności poznawczych, percepcji wzrokowej, słuchowej, integracji funkcji percepcyjnych, dobra kondycja psychiczna – wypoczęty umysł, motywacja, korzystne samopoczucie, odpowiednio zaplanowany czas nauki – według ustalonego i zapisanego plan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy