Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

9 czerwca 2018

NR 100 (Czerwiec 2018)

Sprawozdanie podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018

0 504

Mijający rok szkolny, który czeka na podsumowanie, nie należał do najspokojniejszych. Dla wielu pedagogów był to prawdziwy sprawdzian kompetencji organizacyjnych, posiadanej wiedzy i umiejętności, jak również znajomości problemów występujących w szkolnej społeczności. Teraz przyszedł czas, by to przeanalizować, wyciągnąć wnioski i podjąć zawodowe – a być może także osobiste – postanowienia. Jednym słowem, dokonać zawodowej samooceny, czyli procesu polegającego na celowym i systematycznym zbieraniu informacji o przebiegu i wynikach swojej pracy po to, by się z niej rozliczyć oraz planować własny rozwój w różnych obszarach kompetencji zawodowych. 

1 KROK
Czynności przygotowawcze

Podsumowanie pracy pedagoga ma charakter refleksyjno-ewaluacyjno-statystyczny. W wymiarze czysto formalnym służy opracowaniu pisemnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych na początku roku szkolnego. Decyzja co do jego formy należy do samego pedagoga, z wyjątkiem tych placówek, w których obowiązują specjalne formularze sprawozdawcze. 
Najpierw należy zajrzeć do przepisów, które regulują zawodowe obowiązki pedagoga. Oczywiście aktualnych, tych, które weszły w życie 1 września 2017 r., a znajdują się w dwóch rozporządzeniach MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.: w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578). Dość jednoznacznie określają one, do jakich obszarów zadaniowych w szczególności należy się odnieść, przygotowując sprawozdanie. Następnie warto sprawdzić zapisy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym i w planie nadzoru pedagogicznego przyjętym na bieżący rok szkolny – tam też znajdują się wskazówki, które zadania należy uwzględnić w podsumowaniu. 

2 KROK
Analiza tzw. zadań standardowych

Pedagodzy szkolni różnią się między sobą zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji. Każdy z nich ma też swoje preferencje zawodowe i własny styl pracy. Stąd też różny może być zakres zadań realizowanych w poszczególnych obszarach przypisanych pedagogom w § 24 ww. rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przyjrzyjmy się tym obszarom, zwracając baczną uwagę na podkreślone rzeczowniki odczasownikowe, które pomogą zrozumieć, o jakie konkretnie zadania chodzi w każdym z nich. 

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły bądź placówki. W tym obszarze mieszczą się wyłącznie czynności badawczo-diagnostyczne wykonywane przez pedagoga samodzielnie przy użyciu adekwatnych do problemu danego ucznia czy grupy uczniów metod, technik i narzędzi, czyli realizacja zadań typu:
  • analiza dostępnej dokumentacji uczniów, jak: dziennik lekcyjny, opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, prace dziecka: zeszyty, rysunki, kwestionariusze ankiet;
  • wykonanie wstępnych badań przesiewowych w klasach I–III: lateralizacji, słuchu fonemowego, sprawności dużej i małej motoryki w zakresie ryzyka dysleksji;
  • przeprowadzenie wywiadów z rodzicami uczniów mających opinie PPP w sprawie dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychorozwojowych i edukacyjnych;
  • obserwacja pracy uczniów na lekcjach i podczas zajęć z zakresu udzielanej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oczywiście z podaniem danych liczbowych obrazujących, jakie czynności badawczo-diagnostyczne zrealizowano, ilu uczniów to dotyczyło i jaki był ich efekt.

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole bądź placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły czy placówki. Ten obszar również dotyczy czynności diagnostycznych samodzielnie zrealizowanych przez pedagoga w celu rozpoznania:
  • zakresu trudności wychowawczych występujących u konkretnego ucznia, jak również ich przyczyn; 
  • niepokojących zjawisk występujących na poziomie konkretnej klasy bądź całej szkoły. 

Dotyczy to takich zadań, jak:

 • prowadzenie obserwacji pracy ucznia na lekcji, zachowania na przerwach, jego relacji z członkami społeczności szkolnej; 
 • przeprowadzenie wywiadów z uczniem za jego zgodą, wywiadów z rodzicami, wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi; 
 • wykonanie w konkretnych klasach badań z wykorzystaniem ankiet sondażowych oraz technik socjometrycznych.

 

 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. To najważniejszy obszar w pracy każdego pedagoga szkolnego. Formy, w jakich może on udzielać uczniom pomocy, są jednoznacznie określone we wspomnianym już rozporządzeniu zarówno dla szkół, jak i placówek oświatowych. Zatem trzymając się wymaganej terminologii, należy tu wykazać, w jakiej formie pomoc była udzielana, ilu uczniom, na jakiej podstawie, jak długo i z jakim efektem.
 1. Podsumowując porady i konsultacje indywidualne, warto też zasygnalizować zgłaszane przez uczniów trudności i podejmowane problemy, a przy poradach i konsultacjach grupowych, do których można zaliczyć pogadanki, prelekcje i gazetki edukacyjno-informacyjne) – ich tematykę.
 2. Informując o prowadzonych warsztatach, nie można pominąć ani tematyki, ani liczby uczestników.
 3. Przy zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się oraz zajęciach specjalistycznych (rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne lub innych o charakterze terapeutycznym) wypada podać autora i tytuł realizowanego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy