Uwaga: Mobbing!

Pracownia rozwoju zawodowego

Mobbing bywa niedostrzegany i bagatelizowany, jednak może mieć destrukcyjny wpływ na nasz nastrój, samoocenę czy satysfakcję z pracy. Po czym możemy poznać, czy doświadczamy mobbingu, i jak sobie z nim radzić?

Różnice zdań, konflikty, a nawet antypatie są normalne wszędzie tam, gdzie współpracują ludzie. Nie musimy ze wszystkimi się zgadzać ani wszystkich lubić; powinniśmy też zaakceptować możliwość, że ktoś w zespole może nie lubić nas.

Mobbing to jednak dużo więcej niż antypatia czy konflikt. To rozciągająca się w czasie przemoc psychiczna – czasem wyraźnie widoczna, a czasem tak subtelna, że dotknięta nią osoba może mieć trudności z oceną sytuacji, a jej otoczenie – bagatelizować problem. Osoba ta odczuwa jednak – często dotkliwie – konsekwencje działań mobbera.

Po czym możemy poznać, że faktycznie doświadczamy mobbingu, a nie innych trudności, i jak w takiej sytuacji reagować?

POLECAMY

Mobbing a prawo

Prawną definicję mobbingu znajdujemy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Zgodnie z art. 943 § 2: „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

W § 1 tego artykułu znajdujemy informację: „Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi”. A zatem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w szkole i interweniowania w jego przypadkach spoczywa na dyrektorze placówki i jego zastępcach. 

Paragraf 3 mówi z kolei: „Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Natomiast zgodnie z § 4: „Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę”. Dodajmy, że zgodnie z art. 55 k.p. pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika oraz z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. Zapis ten można interpretować także w kontekście niedopełnienia obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.

Jeśli jednak w sprawie doświadczanego mobbingu chcemy podjąć kroki proceduralne i prawne, musimy pamiętać o konieczności dostarczenia dowodów, że mobbing faktycznie miał miejsce. Jak je zebrać – o tym za chwilę.

Mobbing, a może dyskryminacja?

Dyskryminacja to inne niezgodne z prawem zachowanie opisane w Kodeksie pracy (art. 183a), z którym mobbing często bywa mylony. Warto zwrócić uwagę na różnice między jednym a drugim, zwłaszcza jeśli chcemy podjąć kroki proceduralne i prawne. Jeśli nieprzyjemności, których doświadczamy w pracy, spełniają kryteria dyskryminacji, to prawdopodobnie prawnik doradzi nam, byśmy wystąpili z oskarżeniem właśnie o dyskryminację, a nie o mobbing. Wynika to m.in. z tego, że za dyskryminację można uznać już pojedyncze zdarzenie oraz że w przypadku oskarżenia o dyskryminację to pracodawca musi udowodnić, że do niej nie doszło (w sprawie o ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy