Opinie i orzeczenia – pomocne dokumenty w pracy nauczyciela

Edukacja i wychowanie

Zapoznanie się z treścią opinii, orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną stanowi nieodzowny element organizacji i udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego czy nauczania indywidualnego w przedszkolu i szkole.

Dla późniejszej oceny efektywności udzielanego wsparcia czynność ta może być wręcz kluczowa, stanowiąc fundament dalszych działań i określając ich ramy. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest, po pierwsze, procesem, po drugie, działaniem zespołowym i środowiskowym. Jednym z pierwszych etapów tego procesu jest diagnoza, rozpoznanie możliwości psychofizycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka. Choć jest również działaniem wieloetapowym, które rozpoczyna się na terenie przedszkola, szkoły czy placówki, to jego rezultatem może być opinia sporządzona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

POLECAMY

Opinia jako forma wsparcia nauczycieli, szkoły, przedszkola

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest i w czym może pomóc nauczycielowi opinia o uczniu/uczennicy wydana przez poradnię, warto przeanalizować zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Już z początkowych paragrafów wynika, że publiczne poradnie udzielają nauczycielom pomocy związanej z kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a jednym z głównych zadań jest diagnozowanie dzieci i młodzieży, zakończone wydaniem opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży[1]. Wynika z tego, że opinia lub orzeczenie jest jedną z form wsparcia, pomocy udzielonej zarówno samemu nauczycielowi, jak i całej organizacji, jaką jest przedszkole, czy szkoła.

Rola opin

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI