Plan pomocy dziecku i rodzinie oparty na ocenie funkcjonalnej

Edukacja i wychowanie

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie każdego ucznia do samodzielnego życia w społeczeństwie, a celem edukacji włączającej jest rozwój dziecka na miarę jego możliwości. Aby tak się stało, trzeba działać według dobrze przygotowanego planu, podpartego rzetelną diagnozą uwzględniającą bardzo ważny element środowiskowy. Planu, który zapewni wsparcie zarówno dziecku, jak i jego rodzinie.

Plan pomocy dziecku i rodzinie

Ocena funkcjonalna jest procesem, który zakłada, że po etapie diagnozy następuje wsparcie, a następnie ocena efektywności udzielanej pomocy. Plan wsparcia to zaplanowane działania wzmacniające czynniki, które pomagają dziecku w rozwoju. Ewaluacja jest niezbędna, aby dokonywać ewentualnych modyfikacji działań, jeśli dotychczasowe nie przynoszą zamierzonych rezultatów.

POLECAMY

Ocena funkcjonalna dziecka 

Ocena (diagnoza) funkcjonalna rozumiana jest jako całościowy (wieloaspektowy) proces, w którym identyfikowane są zasoby i trudności danego podmiotu, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych, z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia dopasowanego do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb. W ocenie funkcjonalnej wychodzi się z założenia, że pełny obraz potrzeb ucznia, w tym także jego mocnych stron, daje możliwość zapewnienia mu odpowiednich warunków rozwoju i edukacji. Diagnoza funkcjonalna jest procesem wieloetapowym, dokonywanym przez zespół przedstawicieli różnych grup społecznych powiązanych z uczniem (m.in. nauczycieli, psychologa, pedagoga, rodziców) i mających z nim kontakt o różnym nasileniu oraz w zróżnicowanych warunkach życiowych. Idąc dalej, ocena funkcjonalna jest to dobrze opracowany system rozpoznawania zasobów i zdolności dziecka, a także jego trudności, który zawsze powinien odwoływać się do wpływu środowiska, w którym uczeń żyje na co dzień. Środowisko może zarówno wspierać rozwój, jak i stwarzać bariery w codziennym funkcjonowaniu i uczeniu się. Diagnoza funkcjonalna uwzględnia dane z wielu źródeł: pochodzące od samego ucznia, lecz również uzyskane od nauczyciela, wychowawcy i od rodziców. Ważnym aspektem oceny funkcjonalnej jest nastawienie na jak najwcześniejszą diagnozę – im wcześniej, tym większa szansa, że zidentyfikowane trudności zostaną w pełni skompensowane.

Zakwalifikowanie do odpowiednich form pomocy

Uczeń w szkole ­ogólnodostępnej może skorzystać z wielu form pomo­­cy – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Formami, o których mowa, są m.in. wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz kształcenie specjalne.

Zapewnienie dostępu do wczesnej pomocy – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pierwszym krokiem do edukacji włączającej jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci i jak najszybsze kierowanie w ich stronę pomocy. Im szybciej zostaną podjęte działania wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze roko...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy