Dołącz do czytelników
Brak wyników
 

Kompleksowe materiały pedagogiczno-psychologiczne od rozpoznania problemu po ścieżki pomocy i wskazówki do współpracy z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Co zawiera publikacja?

 • Kompleksowe porady specjalistów i praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wychowawców umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.
 •  Studia przypadków analizowane krok po kroku, by szybko i trafnie rozpoznawać problemy wychowawcze i psychologiczne uczniów i stosować pozyskaną wiedzę w praktyce.
 • Konkretne narzędzia i wytyczne do rozwiązywania trudności wychowawczych i psychologicznych uczniów wraz z procedurami postępowania i wzorcową dokumentacją poświadczającą proces pracy z uczniem.
 • Autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczenia do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami.

Tematy przewodnie opracowania:

Nowe uzależnienia

 • Kiedy mamy do czynienia z nałogowym regulowaniem emocji na przykładach konkretnych zachowań nadużywania mediów społecznościowych zaobserwowanych w szkole?
 • Czy jesteś uzależniony od ciągłego bycia online?
 • W jaki sposób poprawić rozpoznawanie swoich potrzeb emocjonalnych? Schemat rozmowy wspierającej z uczniem.
 • Dlaczego dziecko odczuwa lęk przed wykluczeniem z internetowego uczestnictwa?
 • Cyfrowy detoks — czy można funkcjonować bez smartfona? Tematyczna godzina wychowawcza.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • Uzależnienie w środowisku rodzinnym ucznia jako istotny czynnik ryzyka — zasady wczesnej diagnozy i metody wsparcia dziecka
 • Czym odurza się młodzież — leki dostępne bez recepty i substancje aktywne.
 • Procedura nawiązania współpracy z placówkami świadczącymi pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej .

Zaburzenia nastroju i depresja

 • Maski depresji — na co zwracać uwagę, by jej nie przeoczyć?
 • Pogorszony nastrój czy depresja? Ankiety badawcze.
 • Uczeń osamotniony — wskazówki do indywidualnej pracy z dzieckiem.
 • Rozpoznawanie młodzieńczej depresji utajonej.

Zaburzenia lękowe i fobie

 • Uczeń obawiający się nauczyciela i nauczanego przez niego przedmiotu — sytuacje, których nie wolno zignorować.
 • Jak prawidłowo stosować metodę obserwacji u ucznia z zaburzeniami lękowymi? Ankiety badawcze.
 • Anonimowa ankieta dla uczniów badająca poziom poczucia bezpieczeństwa w szkole

Zachowania agresywne i przemocowe

 • Uczeń nękany w mediach społecznościowych — procedura przeprowadzania interwencji wychowawcy z uczestnikami cyberprzemocy.
 • Konflikt społeczny w klasie i techniki mediacji, które warto wykorzystać.

Adriana Kloskowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.

Agnieszka Białogłowska

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i współuzależnienia.

Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie - BIegły Sądowy.

Terapeuta, pedagog, uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczącej zapobiegania przemocy, pracy z dzieckiem i osobą dorosłą po przemocy seksualnej,  pracy z osobą uzależnioną, współuzależnioną i DDA oraz zagrożoną uzależnieniem.

Aleksandra Kubala-Kulpińska

Pedagog, terapeuta, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.
 

Anna Kaźmierczyk

Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta (SNP PTP nr 564), specjalista terapii rodzin, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapii małżeństw i par, zaburzeń odżywiania. Ukończyła szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny”, podstawowy kurs psychoterapii Eriksonowskiej we wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz studia podyplomowe Zarządzanie i doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Bankowej. Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńską, par oraz indywidualną dorosłych i młodzieży. 

Anna Meslin-Kuźniak

Psycholog, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej. Aktualnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej i prowadzi prywatny gabinet terapii. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci i młodzieży.

Dorota Zając

Pedagog, surdopedagog, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Ekspert z listy MEN wchodzący w skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka publikacji w czasopismach pedagogicznych. Współtworzy kursy online dla nauczycieli oraz opracowuje materiały wykorzystywane w szkoleniach e-learningowych.Dorota Zając - pedagog, surdopedagog, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Ekspert z listy MEN wchodzący w skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka publikacji w czasopismach pedagogicznych. Współtworzy kursy online dla nauczycieli oraz opracowuje materiały wykorzystywane w szkoleniach e-learningowych.

Joanna Flis

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, terapeuta biofeedback. Prowadzi własny gabinet psychoterapii, pracując jednocześnie jako szkoleniowiec przy ODN. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowo zajmuje się popularyzowaniem wiedzy z zakresu cyberpsychologii.

Joanna Mazurek

Absolwentka psychologii uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Obecnie kształci się w kierunku terapii pedagogicznej i arteterapii. Pracuje jako copywriter oraz uczy dzieci i młodzież języka angielskiego.

Kaja Funez-Sokoła

Psycholog specjalista kliniczny, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Przeszkolona w podejściu psychoterapeutycznym Gestalt oraz egzystencjalnym, w trakcie pracy nad doktoratem z psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie w zawodzie zdobywała, pracując w Szpitalu Psychiatrycznym, Szpitalu Diabetologii i Endokrynologii, prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym oraz Ośrodku Terapii Uzależnień. Prowadzi warsztaty w zakresie prewencji i edukacji na temat zaburzeń odżywiania oraz uzależnień. Autorka publikacji naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania.

Magdalena Lange-Rachwał

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), a także terapii poznawczo-behawioralnej, sięgając również po elementy innych podejść. Ma bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej, poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci w wieku 0–2 lat. Współpracowała z poznańskim Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. Jest psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu z dziećmi oraz dorosłymi. Autorka licznych publikacji w prasie i na portalach parentingowych. Prowadzi warsztaty dla rodziców i specjalistów.

Małgorzata Łoskot

Wieloletni pedagog szkolny, redaktor prowadząca czasopismo „Głos Pedagogiczny”.

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Pracowała wiele lat jako pedagog szkolny, jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny” oraz autorką cyklu artykułów „Szkoła dla rodziców”.

Małgorzata Talaga-Duma

Absolwentka studiów na kierunku psychodietetyka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, z dodatkowymi kursami z zakresu żywienia. Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe, prowadząc m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz w żłobkach, dla dzieci, rodziców i personelu placówek. Współpracuje z Instytutem Psychodietetyki we Wrocławiu, gdzie udziela indywidualnych konsultacji i prowadzi szkolenia dla osób dorosłych.

Małgorzata Wasilewicz

Pedagog specjalny i szkolny z wieloletnim doświadczeniem. Współpracownik niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli WODKO „AWANS”.

Piotr Halkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta, pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, zajmuje się diagnozą i psychoterapią indywidualną oraz grupową. Na co dzień pracuje w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie, prowadzi również prywatną praktykę w Katowicach. Jest autorem publikacji i artykułów na temat metod terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, wystąpień na konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży na wyższej uczelni. W sposób szczególny interesuje się zagadnieniami wczesnego rozwoju, relacją matka – dziecko, problematyką zaburzeń osobowości wśród dzieci i młodzieży i zaburzeń odżywiania.