Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia specjalisty

24 kwietnia 2019

NR 108 (Maj 2019)

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i sytuacji życiowej, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych zmian. Zawody i profesje przychodzą i odchodzą. Młodzi ludzie wkraczający na rynek edukacji i rynek pracy muszą zmierzyć się z olbrzymim chaosem informacyjnym i zmiennością danych. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się więc nie tyle jednorazowym wydarzeniem, ile procesem rozwojowym, który dokonuje się przez całe życie. Ważne jest nie tylko to, co wybierać, lecz także, jak wybierać. Dlatego współczesne doradztwo powinno mieć charakter procesowy, a sam doradca zawodowy powinien pełnić rolę towarzysza i eksperta od rozumienia procesu. Jego zadaniem jest zaproponowanie odpowiednich narzędzi, które ułatwią młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej, a nie dawanie schematycznych rad i gotowych odpowiedzi, jak to się często dzieje w tradycyjnym doradztwie.

Charakterystyka wymaganych kwalifikacji zawodowych i kompetencji 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) określa w § 21, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych posiada osoba, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie:

  • w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W szkołach podstawowych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia:

  • w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Natomiast w szkołach i placówkach specjalnych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego posiada osoba, która ma ww. kwalifikacje, a ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.

Szkolny doradca zawodowy powinien również posiadać kompetencje społeczne, do których należą cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi oraz wiedza w zakresie zasad postępowania doradcy podczas kontaktu z klientem, metod i technik poradnictwa zawodowego, w zakresie zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz warunków i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Do najważniejszych kompetencji psychologicznych doradcy zalicza się: komunikatywność, wzbudzanie zaufania, dyskrecję, empatię, wrażliwość, operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, umiejętność rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych odczuć ucznia, praktykę i doświadczenie w prowadzeniu rozmów indywidualnych (kompetencje komunikacyjne), umiejętności potrzebne do nawiązania i podtrzymania kontaktu (obserwacja, słuchanie, analiza informacji zwrotnych, wnioskowanie, podtrzymanie i kontynuacja rozmowy), skuteczność oddziaływania.
 

Ważne

Do końca roku szkolnego 2021/2022 dyrektor szkoły może powierzyć realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub specjaliście posiadającemu przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia tych zajęć.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu ustala organ prowadzący szkołę, jednak nie więcej niż 22 godziny tygodniowo.


Zakres obowiązków w praktyce szkolnej

Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1675) oraz zapisy projektu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy