W jaki sposób szkoła uczy dzieci odpowiedzialności za własne wybory?

Relacje i emocje

Wolność i odpowiedzialność to dwa aspekty dokonywania świadomych wyborów, podejmowania przemyślanych decyzji. W najprostszym ujęciu wolność „opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu”. Odpowiedzialność rozumiemy z kolei jako: „obowiązek ponoszenia przewidzianych konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób”. W jaki sposób pomóc uczniom w opanowaniu trudnej sztuki rozumnego korzystania z możliwości decydowania o sobie i nie tylko?

Różnorodne nurty pedagogiczne i wychowawcze coraz częściej stawiają współczesną szkołę w obliczu konfliktu między silną presją ze strony rodziców – nurkujących w wodach owych idei dość powierzchownie, a w efekcie wymagających od szkoły poszanowania dla indywidualizmu i wolności dzieci, które równocześnie nie są nauczone szacunku do drugiego człowieka, przestrzegania granic ani ponoszenia odpowiedzialności za własne wybory – a koniecznością realizacji założeń podstawy programowej i szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych w sposób zgodny ze sztuką i prawem. 

POLECAMY

Podstawa programowa w służbie kształtowania postaw moralnych

Szczęśliwie w samych założeniach programowych jest coraz więcej miejsca na realizację tematów związanych z rozwojem emocjonalnym i społecznym. W art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela czytamy, że nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Nauczyciel obowiązany jest: 

  • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
  • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
  • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Służą temu w szczególności lekcje etyki, ale także zajęcia wychowawcze i wszystkie codzienne sytuacje, które mądry pedagog i nauczyciel potrafi wykorzystać, by modelować odpowiednie postawy i kształtować charakter młodych ludzi. 
Tym, czego bardzo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI