Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

25 sierpnia 2018

NR 90 (Czerwiec 2017)

ABC nauczyciela mianowanego

0 881

Ostatni etap rozwoju zawodowego – obejmujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego – to okres, podczas którego nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie. Do tego etapu dochodzą pedagodzy o wybitnych osiągnięciach w pracy zawodowej. To spośród nich w przyszłości rekrutować się będą pracownicy nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół i placówek, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultanci i doradcy metodyczni, a więc osoby decydujące o poziomie edukacji.

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Podobnie jak w przypadku nauczyciela kontraktowego, warunkiem odbywania stażu jest:

POLECAMY

 1. zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku przedszkolach (art. 22 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela1), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
 2. rozpoczęcie stażu z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora przedszkola.

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub 1 rok i 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora placówki, a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi sprawozdanie z jego realizacji. 

Nauczyciel mianowany realizuje samodzielnie plan rozwoju zawodowego, nie korzysta z pomocy opiekuna stażu, tak jak stażysta i nauczyciel kontraktowy. Ewentualne problemy rozwiązuje bezpośrednio z dyrektorem placówki. Rola dyrektora jest więc w tym wypadku o wiele większa niż podczas ubiegania się o stopnie nauczyciela kontraktowego i mianowanego. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu nadzoru pedagogicznego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym nauczyciel przedstawia swój dorobek zawodowy w formie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz przeprowadza rozmowę z komisją kwalifikacyjną. Akceptacja komisji kwalifikacyjnej jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

Wszystkie czynności w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego odbywają się na pisemny wniosek nauczyciela. Każdy dokument (wniosek, plan rozwoju zawodowego) nauczyciel powinien złożyć w sekretariacie szkoły w 2 egzemplarzach. Na każdym dokumencie powinna widnieć data wpływu oraz – jeśli jest to wymagane – data zatwierdzenia dokumentu. Ma to istotne znaczenie w przebiegu stażu oraz w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przedłużenia nauczycielowi mianowanemu stażu, warunki przerwania stażu oraz jego kontynuacji w innej placówce są analogiczne do tych, jakie są stosowane wobec nauczycieli kontraktowych.

Plan rozwoju zawodowego 

Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel załącza projekt planu rozwoju zawodowego. Przepisy rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli zostały tak skonstruowane2, aby zapewnić nauczycielowi mianowanemu dużą samodzielność w kreowaniu własnego rozwoju zawodowego. Forma planu może być dowolna, natomiast treść musi odpowiadać wymogom określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to, że nauczyciel ma obowiązek zaplanować, a następnie realizować w okresie stażu:

 • działania, które maja na celu doskonalenie warsztatu i metod jego pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • zadania służące podniesieniu jakości pracy placówki,
 • pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki placówki.

Opracowując plan rozwoju zawodowego, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim swoje dotychczasowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Wskazane jest, aby plan rozwoju zawierał autoprezentację, samoocenę własnych umiejętności, określał cele ogólne rozwoju zawodowego, własne mocne i słabe strony, specyfikę placówki itp. Trzeba wiedzieć, że plan stanowi swego rodzaju drogowskaz do działania, dzięki któremu dokładnie wiemy, jakie zadania w danym okresie powinniśmy wykonywać. Ma to szczególne znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel mianowany realizuje samodzielnie plan rozwoju zawodowego, nie korzysta z pomocy opiekuna stażu, tak jak stażysta i nauczyciel kontraktowy. Ewentualne problemy rozwiązuje bezpośrednio z dyrektorem placówki. Rola dyrektora jest więc w tym wypadku o wiele większa niż podczas ubiegania się o stopnie nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 

Plan konstruuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, tj.:

 • działania i zadania powinny uwzględniać potrzeby uczniów, szkoły oraz jego specyfikę,
 • w planie trzeba pokazać własny rozwój,
 • zadania powinny wskazywać kierunki rozwoju, nie powinny być zbyt ogólnikowe, mieć dookreślenie czasowe.

Plan powinien być elastyczny, a zadania – możliwe do wykonania. Z zadań planu rozwoju będziemy musieli się rozliczyć w sprawozdaniu, a od stopnia spełnienia zadań w czasie stażu zależy ocena za okres stażu. 

Dwa etapy postępowania 

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego składa się z dwóch etapów:

 • I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 • II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne podejmowane na wniosek nauczyciela skierowany do organu nadzoru pedagogicznego.

Po odbyciu stażu, przedstawieniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, otrzymaniu pozytywnej oceny dyrektora nauczyciel mianowany występuje z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwieństwie do nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego ma na to więcej czasu. Wniosek może złożyć w ciągu trzech lat od otrzymania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu.

W toku tego postępowania komisja kwalifikacyjna ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania, które musi spełnić nauczyciel, to:

 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki,
 • wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć,
 • realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
 1. opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, 
 2. wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczy-
 3. cieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
 4. poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 5. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
 6. wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
 7. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
 • umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki placówki.

Istotną rzeczą j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy