Bez emocji – kim są osoby z syndromem aleksytymii?

Za drzwiami gabinetu

Nie ulega wątpliwości, że emocje odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Pomagają zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zgodzie ze sobą. Co jednak, jeśli ktoś nie potrafi zidentyfikować czy opisać własnych uczuć?

Liczne obserwacje i analizy badań dowodzą, że u współczesnych uczniów często występują różnego rodzaju zaburzenia w obrębie emocji. W związku z tym warto poznać pewne cechy i zachowania typowe dla prawidłowo rozwijającej się jednostki, które zostały omówione na przykładzie koncepcji Carolyn Saarni. Zdaniem autorki kompetencja emocjonalna to skuteczność w przeprowadzaniu wywołujących emocje transakcji społecznych, gdzie skuteczność oznacza zdolności i umiejętności jednostki pozwalające jej osiągać wybrany cel. Kompetencja emocjonalna jest umiejętnością człowieka pozwalającą na regulowanie swoich emocjonalnych doświadczeń i prawidłową wymianę interpersonalną. Saarni wyróżnia następujące komponenty: 

 • Umiejętność kompetencji emocjonalnej: świadomość własnych stanów emocjonalnych, od bardzo prostych (jedna emocja lub stan) po złożone emocje o różnych znakach i natężeniu. Chodzi tu także o świadomą akceptację tego, że przebieg uczucia może mieć swoją dynamikę i elementy niedostępne świadomości.
 • Umiejętność różnicowania emocji przeżywanych przez innych na podstawie sytuacyjnych wskaźników i ekspresji mimicznej, której znaczenie częściowo opiera się na przekazach kulturowych. 
 • Zdolność do używania określeń werbalnych do opisu emocji wspólnych kulturowo czy dostępnych w danej subkulturze: wyrażanie naszych doświadczeń emocjonalnych pozwala zakomunikować innym, co czujemy, oraz umożliwia nam dotarcie do naszych emocji. Chodzi tu również o ekspresję mimiczną i pantomimiczną. 
 • Umiejętność empatycznego angażowania się w emocjonalne doświadczenia innych, co jest najważniejszym elementem wspomagającym tworzenie więzi międzyludzkich i podtrzymującym zachowania prospołeczne. Istnieją dwa podzakresy empatii: pierwszy (wcześniejszy rozwojowo) to tendencja do empatycznej reakcji na zdarzenie, w którym uczestniczy dziecko; drugi natomiast to emocjonalne współodczuwanie, do czego niezbędna jest wiedza o wewnętrznych stanach drugiego człowieka. 
 • Zdolność rozumienia braku zgodności między wewnętrznym stanem emocjonalnym a zewnętrzną ekspresją. Ta umiejętność jest ważna, aby wiedzieć, kiedy wyrażać własne uczucia szczerze, a kiedy je modyfikować lub stłumić chęć ich wyrażenia. Skrywanie emocji staje się czasami jedną z wielu strategii ich kontrolowania.
 • Świadomość kulturowych reguł i norm emocjonalnych. Ten element kompetencji wymaga posiadania wiedzy na temat tego, gdzie, z kim i jak wyrażać swoje emocje w zachowaniu. 
 • Umiejętność uwzględniania informacji o partnerze interakcji w celu zrozumienia przeżywanych przez niego emocji, co powoduje społeczną efektywność przy przewidywaniu emocjonalnych reakcji innych osób.
 • Zdolność rozumienia, że zachowanie wyrażające emocje oddziałuje na inne, i uwzględnianie tego w strategiach autoprezentacji. Wiąże się to ze świadomością wykorzystywania strategii autoprezentacyjnych zarówno przez podmiot, jak i partnera interakcji. 
 • Umiejętność adaptacyjnego radzenia sobie z awersyjnymi czy przykrymi emocjami – chodzi tu np. o kontrolę i regulację emocji negatywnych. 
 • Wiedza na temat tego, że natura relacji interpersonalnych jest wyznaczana przez stopień emocjonalnej bezpośredniości, autentyczności czy symetrii istniejącej między uczestnikami interakcji. 
 • Poczucie emocjonalnej skuteczności (samowystarczalności): jednostka czuje swoje emocjonalne doświadczenia niezależnie od tego, jakie one są (niespotykane czy konwencjonalne), potrafi dobrze regulować własne emocje. Spostrzega swoje działania jako skuteczne, czyli umożliwiające realizację zamierzonego celu; potrafi umiejętnie wpływać na własne emocje. Jest to poczucie emocjonalnego sprawstwa, co oznacza, że człowiek akceptuje swoje emocjonalne doświadczenia, zarówno wyjątkowe, ekscentryczne, jak i konwencjonalne kulturowo1.

Niestety, nie każdy potrafi okazywać i werbalizować swoje uczucia, większość z nas ma z tym problem i potrzebuje zbudować bezpieczne otoczenie, zanim zacznie opowiadać o swoich stanach emocjonalnych. Nie oznacza to, że u tych osób występują zaburzenia, najczęściej wynika to z braku odpowiedniej edukacji w tym zakresie i postrzegania (głównie przez rodziców czy nauczycieli) tego obszaru rozwoju jako mniej ważnego. Powodem mogą być również skrępowanie, zawstydzenie, wynikające z niechęci mówienia o sobie. Możemy także spotkać osoby, dla których sfera emocji pozostaje tajemnicą, nieodgadnioną zagadką, czymś, czego – mimo starań – nie potrafią zrozumieć. 

POLECAMY

Czym jest aleksytymia?

Zgodnie z definicją Petera E. Sifneosa aleksytymia to deficyty, które obejmują niezdolność do identyfikacji uczuć oraz wykorzystania języka do opisu uczuć, jak również brak umiejętności odczuwania różnicy między emocjami i ich odczuciami cielesnymi, ubóstwo w obszarze marzeń i fantazji oraz tendencję do pełnych szczegółów opisów dotyczących danego epizodu wywołującego emocje. 
Warto podkreślić, że aleksytymia to zaburzenie, a nie choroba psychiczna, może współwystępować m.in. z psychopatią, borderline, uzależnieniem od alkoholu, depresją lub zaburzeniami odżywiania.

Jaki jest aleksytymik?

Oto charakterystyczne cechy osoby z tym zaburzeniem: 

 • Jest emocjonalnym analfabetą, ponieważ nie potrafi nazywać własnych stanów emocjonalnych niezależnie od ich zabarwienia (zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych).
 • Nie rozumie objawów będących przejawem emocji.
 • Za swoje negatywne reakcje obwinia innych.
 • Nie fantazjuje, nie ma marzeń, nie jest kreatywna.
 • Unika nieznanych sytuacji.
 • Nie ma zbyt wielu zainteresowań.
 • Jest sfrustrowana z powodu zaburzenia, co powoduje, że dominują u niej negatywne emocje.
 • Jest pozbawiona umiejętności abstrakcyjnego myślenia, preferuje konkretne, znane, pozornie bezpieczne rozwiązania.
 • Twardo stąpa po ziemi, swoją wiedzę opiera na faktach.
 • Nie ma umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Przez innych postrzegana jako osoba spokojna i opanowana, potrafiąca w doskonały sposób kontrolować lub maskować swoje emocje lub też jako osoba chłodna, wyrachowana, pozbawiona empatii.
 • Najczęściej jest dzieckiem nadopiekuńczych lub zaniedbujących, odtrącających rodziców.
 • Ma uczucia, ale nie potrafi ich nazwać.
 • Mówiąc o sobie, często używa formy trzecioosobowej.
 • Nierzadko popada w nałogi.
 • Nie dostrzega problemów w sobie.
 • Nie widzi potrzeby udziału w terapii.
 • Nie jest skłonna do autorefleksji.
 • Jest odrzucana i nierozumiana przez bliskich. 
 • Charakteryzuje ją sztywne myślenie.
 • Nawiązuje chaotyczne kontakty interpersonalne.
 • Ma ubogie słownictwo „emocjonalne”.
 • Nie potrafi komunikować własnych uczuć ani rozpoznawać uczuć innych osób.
 • Nie potrafi odróżnić pobudzenia fizjologicznego od tego wywołanego jakąś sytuacją, przeżyciem, np. Adamowi koledzy ukradli zeszyt, chłopak jest zdenerwowany, ale aleksytymik zauważa jedynie szybsze bicie serca i trzęsące się dłonie, co postrzega jako objaw nadchodzącej rzekomej choroby.

Płeć a występowanie zaburzenia

Analizując literaturę na ten temat, można zauważyć, że aleksytymia częściej dotyka mężczyzn. Badacze przedmiotu sytuację tę tłumaczą faktem, że mężczyźni działają zadaniowo (bez emocji lub z ich ograniczoną liczbą), kobiety natomiast w dużym stopniu koncentrują się na emocjonalnej stronie życia i funkcjonowania. 

Przyczyny

Podłoże aleksytymii jest rozpatrywane jako zjawisko wieloznaczne. Psychoanalitycy twierdzą, że powstaje ona we wczesnym dzieciństwie w wyniku niezaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka przez matkę. Przyczyną może być również nadmierna opiekuńczość matki polegająca na ciągłym chronieniu potomka przed doznawaniem negatywnych emocji, co w konsekwencji prowadzi do nieumiejętności regulowania emocji przez dziecko. Źródłem aleksytymii mogą stać się też traumatyczne przeżycia. W ujęciu koncepcji biologicznych następuje uszkodzenie płata czołowego mózgu. Istnieje również koncepcja społeczna upatrująca przyczyn aleksytymii w mentalności ludzi, którzy wyznają zasadę, że nie należy okazywać uczuć i emocji, zarówno przykrych, jak i pozytywnych. Dotyczy to głównie chłopców. Wypracowanie takich zachowań sprzyja tłumieniu emocji i doprowadza do aleksytymii. 

Mózg funkcjonuje inaczej 

Życie osoby z aleksytymią jest trudne, a cechy syndromu negatywnie wpływają na psychiczne funkcjonowanie. Zjawisko to zaprezentowano w tabeli na stronie obok2.

Cecha Jej wpływ na funkcjonowanie
Niezdolność 
do werbalizacji 
emocji 
Powoduje, że człowiek przeżywa pobudzenie emoc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy