Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 sierpnia 2018

NR 87 (Marzec 2017)

Wymagania w zakresie kwalifikacji opiekunów na wycieczkach szkolnych

287

Każda szkoła ma prawo organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza jej terenem. Uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach poza obiektami należącymi do szkoły.

Przez wycieczkę szkolną należy rozumieć wyjście z uczniami poza obręb budynku szkolnego i bezpośrednie zetknięcie się z przedmiotami i zjawiskami przyrodniczo-ekonomiczno-kulturowymi w celu realizacji określonych zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Regulacje prawne

Do 31 marca 2016 r. warunki, jakie musiał spełnić organizator wypoczynku, czyli szkoła w przypadku organizowanych przez nią wycieczek, określało Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Nowelizowany dwukrotnie akt prawny zawierał jednak wiele braków i niedociągnięć.

Zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zwanej dalej u.s.o., ilekroć w przepisach prawa jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży:

 • w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych,
 • połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,
 • trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą.

Wypoczynek może być organizowany w szczególności (choć nie tylko) w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Wycieczka szkolna obecnie także podlega pod znowelizowane przepisy.

Obowiązki organizatora wypoczynku

Zgodnie z przepisami u.s.o., organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić:

 • Bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizując wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizując wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
 • Kadrę wypoczynku, którą stanowią:
 1. kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku,
 2. w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki: mają ukończone 18 lat, posiadają co najmniej wykształcenie średnie, posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć.
 • Dostęp do opieki medycznej:
 1. w ramach świadczeń opieki zdrowotnej lub
 2. na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.
 • Program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.
 • Żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia.
 • Bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego.
 • Bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.
 • Odpowiednią liczbę wychowawców:
 1. liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób,
 2. w przypadku grupy z dziećmi do 10 r.ż. oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10. r.ż., liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób,
 3. jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawni wymagający stałej opieki lub pomocy, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku ulega zmniejszeniu w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami, organizowany przez szkołę lub placówkę wypoczynek trwający do 3 dni nie podlega zasadom zgłoszenia omówionym powyżej i nie jest umieszczany przez kuratora w bazie wypoczynku, natomiast dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku, z wyjątkiem listy uczestników.

Kwalifikacje wychowawcy

Zgodnie z art. 92p ust. 2 u.s.o., wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 • Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją ma...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy