Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

27 sierpnia 2018

NR 92 (Październik 2017)

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

0 751

Resort edukacji, uwzględniając postulaty Najwyższej Izby Kontroli i środowisk oświatowych, przygotował szereg istotnych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Zostały one skonkretyzowane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych . W świetle planowanych zmian awans zawodowy nauczycieli ma zostać powiązany z systemem wynagradzania nauczycieli. 

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzające ustawę Prawo oświatowe wprowadzają zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. I tak, z dniem 1 września 2017 r. do katalogu przyczyn nieobecności w pracy skutkujących przedłużeniem stażu, w przypadku nieobecności przekraczającej miesiąc, dodany został stan nieczynny. 

POLECAMY

Staż na wyższy stopień awansu zawodowego zostanie przedłużony o okres stanu nieczynnego, jeżeli nieobecność potrwa dłużej niż miesiąc. W przypadku gdy nieobecność, nie tylko w związku ze stanem nieczynnym, potrwa dłużej niż rok oraz w przypadku, gdy nauczyciel korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem dłużej niż nieprzerwanie 1,5 roku, wówczas konieczne będzie odbycie stażu od nowa w pełnym wymiarze1. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący (w zakresie kwalifikacji eksperta wpisanego na listę ekspertów) lub doprecyzowujący (powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli mianowanych zatrudnionych w urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia).

Planowane zmiany w obowiązujących przepisach 

Resort edukacji, uwzględniając postulaty Najwyższej Izby Kontroli i środowisk oświatowych, przygotował szereg istotnych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Zostały one skonkretyzowane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych2. W świetle planowanych zmian awans zawodowy nauczycieli ma zostać powiązany z systemem wynagradzania nauczycieli. Przedstawiamy poniżej najważniejsze zmiany, jakie mają być wprowadzone do ustawy Karta Nauczyciela3.

Rozszerzeniu ulegnie skala oceny pracy z obecnej trzystopniowej na pięciostopniową. Proponuje się następujące oceny: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, niezadowalająca, negatywna.

Dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu w ocenie pracy 

Obecna ocena dorobku zawodowego za okres stażu zostanie zastąpiona oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu. Rozszerzeniu ulegnie skala oceny pracy z obecnej trzystopniowej na pięciostopniową. Proponuje się następujące oceny: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, niezadowalająca, negatywna.

Ogólne kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego pozostają w gestii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Natomiast dyrektorzy szkół będą ustalali, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli, określający zwłaszcza szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki pracy w danej szkole. 

Ocena pracy po zakończeniu stażu na kolejny stopień

W zakresie oceny pracy nauczyciela zostaną również wprowadzone obligatoryjne terminy dokonywania tej oceny powiązane ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy będzie dokonywana obowiązkowo po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego będzie również mogła zostać dokonana na wniosek nauczyciela lub uprawnionego podmiotu lub z inicjatywy dyrektora szkoły, w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej. 

Ocena pracy po zakończeniu ścieżki awansu zawodowego

Proponuje się wprowadzenie obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy nauczyciela również po zakończeniu ścieżki awansu zawodowego – co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę.

Co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego będzie również dokonywana ocena pracy nauczycieli, którzy w tym czasie nie rozpoczną stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. 

Wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu

Uzyskanie oceny pracy na określonym poziomie będzie miało również wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego. Proponuje się wydłużenie okresów pracy niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego: z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zmiana ta spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. 

Skrócenie lub wydłużenie ścieżki awansu zawodowego

Skrócenie lub wydłużenie ścieżki awansu zawodowego będzie uzależnione od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

Okres trwania całej podstawowej ścieżki awansu zawodowego uwzględnia również propozycję wydłużenia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Dłuższy czas trwania pierwszego stażu w awansie ma pozwolić nauczycielowi rozpoczynającemu pracę na zaadaptowanie się w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do wykonywania zawodu. 

Egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 

Proponuje się ponadto zastąpienie rozmowy przeprowadzanej z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą osoby z danej szkoły, egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, w skład której będą wchodziły również osoby spoza szkoły, tj. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Poszerzenie katalogu przyczyn nieobecności nauczyciela w okresie stażu

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli proponuje się również zmiany o charakterze doprecyzowującym. Przepisy art. 9d ust. 5 oraz art. 9f ust. 2 i 3 ustawy regulują kwestię stażu w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z określonych przyczyn oraz w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia. Wątpliwości w zakresie odbywania stażu pojawiają się w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy w wyniku orzeczenia sądu. W związku powyższym proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy w wyniku orz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy