Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

25 sierpnia 2018

NR 91 (Wrzesień 2017)

PLANOWANIE pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018

0 605

Planowanie pełni w naszym zawodowym życiu kapitalną rolę. Po pierwsze: nadaje podejmowanym działaniom strukturę zorganizowaną i jest niezbędnym czynnikiem warunkującym ich powodzenie. Po drugie: oszczędza wysiłek i czas pracy, przeciwdziała przypadkowości, zapobiega chaosowi w realizacji przyjętych celów. Po trzecie: umożliwia systematyczną kontrolę przebiegu podjętych działań i daje rzeczywistą podstawę do oceny uzyskiwanych wyników.

Temat ten podejmuję z potrzeby wsparcia niemałej rzeszy pedagogów u progu wdrażania reformy systemu oświaty. Przez dziesięć najbliższych miesięcy to Wy – wraz z nauczycielami i innymi szkolnymi specjalistami – będziecie dźwigać na swych barkach odpowiedzialność za wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, kształtowanie ich osobowości, stosunku do świata i innych ludzi, za prawidłowe udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapobieganie zagrożeniom, jakich nie brak w dzisiejszym świecie. 

W poczuciu odpowiedzialności za swoje czyny

Planowanie jest działaniem dość trudnym, złożonym, często wyczerpującym. Jest procesem, który polega na myśleniu o przyszłości, przebiega określonymi fazami, z których każda potrzebuje rozważnej autorefleksji, przemyślenia swojej roli oraz rozsądnego i jasnego określenia:

POLECAMY

 • co koniecznie należy wykonać, 
 • co jest możliwe do wykonania, 
 • co chce się i umie robić, 
 • w jakim celu trzeba/chce się podjąć dane zadania, 
 • w jaki sposób, z kim i w jakim czasie można je zrealizować. 

Jak się z tym sprawnie uporać w niezwykle pracowitych dniach września, a do tego, po tak wielu wakacyjnych modyfikacjach aktów prawnych? Co powinno stanowić bazę tworzonego planu pracy? Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę i jakich błędów warto unikać? Oto propozycja, która może Wam to zadanie ułatwić.

1 Krok

Znajdź czas i zadbaj, by nic i nikt ci nie przeszkodził. Masz, podobnie jak inni ludzie, te same 24 godziny na dobę, więc postaraj się je mądrze wykorzystać. Nie daj dojść do głosu pożeraczom czasu, nie włączaj TV, nie serfuj po internetowych portalach społecznościowych, nie odpowiadaj na esemesy. Twój plan pracy i tak musi powstać, bo taki jest wymóg wynikający z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora – twojego pracodawcę. To dokument szkolny, więc zadbaj, by nie był pisany „sobie a muzom”, na kolanie, w ostatniej chwili. Szanuj siebie i swój drogocenny czas. Szanuj też tych, którzy będą mieli wgląd w stworzony przez ciebie plan.

Na przygotowanie dobrego planu potrzebujesz nie więcej niż 2–3 godziny. 

2 Krok

Spójrz wstecz, czyli:

 • przeanalizuj dokładnie zadania wykonywane przez siebie do tej pory oraz osobiste i zawodowe potrzeby, predyspozycje, umiejętności i uprawnienia;
 • dokonaj wglądu w ubiegłoroczny plan pracy, sprawdź, które zadania wymagają kontynuacji ze względu na rzeczywiste potrzeby środowiska szkolnego;
 • przejrzyj wyniki diagnoz dotyczących zjawisk wychowawczych występujących w szkole w ciągu ostatnich dwóch lat, przeanalizuj ujawnione problemy oraz te sygnalizowane przez nauczycieli i rodziców;
 • określ wstępnie zagadnienia, jakimi należy się zająć w obszarze wychowawczo-profilaktyczno-terapeutycznym, we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotowymi;
 • opracuj/uzupełnij listę szkolnych oraz pozaszkolnych twoich sprzymierzeńców i sojuszników, osób, z którymi układa się twoja współpraca, które cieszą się zaufaniem, rozumieją istotę i sens szkolnych oddziaływań pomocowych, są pasjonatami swojej pracy, mają dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Planowanie jest działaniem dość trudnym, złożonym, często wyczerpującym. Jest procesem, który polega na myśleniu o przyszłości, przebiega określonymi fazami, z których każda potrzebuje rozważnej autorefleksji. 

3 Krok

Poznaj aktualnie obowiązujące rozporządzenia. Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie nowe rozporządzenia MEN, których zapisy przekładają się na twoją pracę, określają jej podstawę organizacyjną, wyznaczają standardy podejmowanych przez ciebie zadań. Są drogowskazem pokazującym, w jakim kierunku powinny zmierzać twoje tegoroczne przedsięwzięcia. Musisz je bardzo uważnie przeczytać i wyłuskać z poszczególnych paragrafów pulę tych zadań, które przynależą do ciebie z racji bycia pracownikiem pedagogicznym oraz osobno pedagogiem – szkolnym specjalistą. Sięgnij przede wszystkim po dwa rozporządzenia, które stanowią podstawę twojej pracy:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591). W znacznej mierze zachowuje ono dotychczasowe, znane tobie rozwiązania, ale pojawiły się w nim także istotne zmiany, jak nowa definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmodyfikowane zadania nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, w tym konieczność ich współpracy ze sobą, oraz nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, które mają wspomagać efektywność uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – adresowane do uczniów przejawiających trudności w tym zakresie oraz tzw. zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Twoje zadania – nieznacznie różniące się od dotychczasowych – określa § 24, hasłowo informujący, że w szczególności masz: 

 1. prowadzić badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozować ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu placówki (nowość);
 2. diagnozować sytuację wychowawczą w swojej placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w jej życiu (nowość); 
 3. udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
 4. podejmować działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
 5. inicjować i prowadzić działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 
 6. minimalizować skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegać zaburzeniom zachowania oraz inicjować różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
 7. pomagać rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
 8. wspierać nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów we wszystkich czynnościach punktu 1. 

To, w jaki sposób chcesz się z tego wywiązać, jakie konkretne działania zaplanujesz, kto będzie ich adresatem i w jakiej formie zamierzasz je realizować – musisz konkretnie określić w oparciu o materiał pozyskany po wykonaniu „kroku 2”.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagro- żonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), które przewiduje analogiczne rozwiązania jak w dotychczasowych przepisach rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. Wprowadzone pewne zmiany dotyczą m.in.:
 1. wieku ucznia, do którego może być prowadzone kształcenie specjalne w szkole podstawowej; 
 2. wskazania w IPET kierunku zintegrowanych oddziaływań nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 3. rodzaju dostosowań warunków organizacji kształcenia specjalnego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego oraz uzupełnienia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niesłyszących lub z afazją o wspomagające metody komunikacji; 
 4. umożliwienia organizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 uczniów, regulacji wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.

Plan pracy ma być autorską odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania uczniowskiej społeczności, ale ma też dobrze służyć tobi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy