Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

28 sierpnia 2018

NR 94 (Grudzień 2017)

Po co uczniom wolontariat i akcje charytatywne?

821

W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia był w telewizji taki program dla dzieci i młodzieży, który zwał się „Niewidzialna ręka”. Jego formuła zakładała wyrobienie w młodych ludziach potrzeby bezinteresownego pomagania innym, zwłaszcza osobom starszym i chorym. To, co wtedy wyczyniały tysiące dzieciaków – tak, by nie dać się nikomu zobaczyć, pozostawiając jedynie znak odbitej dłoni – było wolontariatem na miarę tamtych czasów, moderowanym przez tajemniczego i niewidzialnego dla telewidzów „opiekuna”. Co tydzień odczytywał on meldunki napływające od dzieciarni z całej Polski, pokazujące: kto, gdzie, komu i w jaki sposób udzielił pomocy. Na powitanie i pożegnanie zawsze przypominał: Niewidzialna ręka to także ty. 

Wspominam te stare czasy, zastanawiając się, co dawało tamtym dzieciakom czynienie dobra innym ludziom, zupełnie im nieznanym. Porównuję to z dzisiejszymi uczniami-wolontariuszami i nie widzę różnicy.

POLECAMY

Zapewne dlatego, że – biorąc wtedy udział w tego typu działalności, a po wielu latach organizując ją ze swoimi podopiecznymi – doświadczałam czegoś niebywale wartościowego. Wiem więc, że każdy młody człowiek, który z własnej woli angażuje się w różne formy niesienia pomocy i wsparcia osobom potrzebującym:

 • czyni swe życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem daje innym COŚ bardzo pożytecznego i ważnego, korzysta z szansy odkrywania w sobie cech o kapitalnym znaczeniu, tj. altruizm, empatia, akceptacja, szacunek i tolerancja, zorganizowanie, kreatywność, zdolności przywódcze itp., zdobywa bezcenne doświadczenia i wiele nowych umiejętności, nawiązuje też nowe znajomości i przyjaźnie – często na długie lata, tworzy własną platformę wymiany poglądów, dzielenia się problemami, jakie pojawiają się w jego działalności, a także pomysłami dotyczącymi „ulepszania” świata, sprawdza się w relacjach z innymi – młodszymi lub starszymi od siebie, poznaje swoje mocne i słabe strony, nabywa pewności siebie;
 • krystalizuje wiedzę o sobie, konkretyzuje dążenia i plany związane z dalszym życiem.

Krótko mówiąc, taki młody człowiek osiąga same zyski – stale się rozwija, i to we wszystkich sferach: intelektualnej, osobowościowej, emocjonalnej i społecznej. 

Kształcenie i wychowanie już od szkoły podstawowej sprzyjać ma rozwijaniu u uczniów postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, a także przygotowaniu i zachęcaniu do podejmowania przez nich działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

Wolontariat w szkole

Dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie możliwość angażowania się dzieci i młodzieży w wolontariat jest sformalizowana, wytyczona wieloma przepisami prawa oraz procedurami, chociażby w ustawie Prawo oświatowe i w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Oba te akty zakładają, że kształcenie i wychowanie już od szkoły podstawowej sprzyjać ma rozwijaniu u uczniów postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, a także przygotowaniu i zachęcaniu do podejmowania przez nich działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Albowiem szkoła dbać ma o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Dlatego wolontariat został zakwalifikowany do obszaru szkolnych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Najczęściej spotykaną formą takiej działalności jest prowadzenie szkolnego koła/klubu wolontariatu. Może go organizować jeden nauczyciel koordynujący całość podejmowanych działań, a może kilku. Wszystko zależy od możliwości szkoły, chętnych pedagogów i liczby uczniów, którzy chcą być wolontariuszami.

Należy również pamiętać, że realizacja idei wolontariatu adresowana do szkolnej społeczności wymaga podjęcia przemyślanych kroków.

1 KROK

Poznanie strategii motywacyjnej uczniów oraz ich kompetencji, czyli podjęcie próby:

 • znalezienia odpowiedzi na pytania: Jakie motywy kierują uczniami przy bezinteresownym podejmowaniu pracy na rzecz innych? Co demotywuje uczniów i zniechęca do takiej działalności? Jak można to zmienić?,
 • identyfikacji zainteresowań oraz umiejętności przyszłych młodych wolontariuszy.

2 KROK

Respektowanie zasad rządzących motywacją, w oparciu o doskonałą znajomość psychologicznych mechanizmów zachowania człowieka, w tym istoty procesu motywacyjnego jako fundamentalnego czynnika efektywnego i skutecznego aktywizowania uczniów. Kształtowanie motywacji szkolnej nazywa się często sztuką motywowania ucznia i dobry nauczyciel powinien taką sztukę posiąść. By mógł motywować uczniów do pracy na rzecz innych, a nie tylko do uczenia się, sam jednak musi tę motywację posiadać. Warto w tym miejscu przypomnieć, że motywacja rozumiana jest jako proces wewnętrzny warunkujący dążenie ku określonym celom; jest to także system podstawowych potrzeb i wartości, które determinują kierunek dążeń człowieka. Bardzo ważne jest również poznanie i zrozumienie czynników wpływających na motywację uczniów do bezpośredniego angażowania się w wolontariat, którymi są:

 • Poziom napięcia, jakie w uczniach wytwarza osiąganie danego celu. Zadanie zbyt łatwe powoduje, że uczniowie niewłaściwie zaangażują się w jego wykonanie. Jeżeli zadanie jest za trudne, stres zaczyna dominować nad jego wykonaniem. Umiarkowany poziom napięcia i pomaganie uczniom w ustanawianiu sobie celów służą właśnie motywacji.
 • Koloryt emocjonalny. Uczniowie wkładają więcej wysiłku w pracę na rzecz innych w zależności od tego, czy środowisko i określona sytuacja są przyjemne, czy nieprzyjemne. Nauczyciel może nadawać zadaniu pozytywny, negatywny lub neutralny koloryt emocjonalny.
 • Poziom poczucia sukcesu powiązany ze stopniem trudności zadania i włożonym w nie wysiłkiem. Uczniowie muszą czuć, że zadania, których się podejmują, są dla nich osiągalne.
 • Kształtowanie motywów panowania i afiliacji. Uczniowska potrzeba panowania zostaje zaspokojona, jeśli uczeń czuje, że ma pewien wpływ na zadania, jakie wykonuje. 
 • Współpraca i współzawodnictwo postrzegane jako pobudki pozytywnie wpływające na uczniów, lecz tylko wtedy, kiedy nie wywołują negatywnych postaw i agresji, prezentowanych przez uczniów w stosunku do swoich rówieśników. W atmosferze porównań i rywalizacji organizowanej w myśl zasady „lepszy – gorszy” nie da się efektywnie mobilizować uczniów do zaangażowania się w wolontariat.
 • Postawy nauczycieli. Szkoła musi być miejscem aktywności uczniów. Aby tak się stało, jej nauczyciele muszą również być aktywni. Ktoś, kto sam nie jest zmotywowany i nie angażuje się w działalność na rzecz innych, nie ma szans przekonać uczniów, jak atrakcyjna i fajna jest praca wolontariusza, jak wiele mają różnych możliwości działania na rzecz wspierania osób potrzebujących pomocy. Łatwiej jest uczniom podejmować się działań charytatywnych, gdy dyrekcja i nauczyciele też są na nie otwarci. 

3 KROK

Formowanie rzeczywistej samorządności uczniowskiej. Efektywność pracy wychowawczej z młodzieżą, przez włączenie jej do działań charytatywnych, zależy nie tylko od samego faktu zorganizowania w szkole wolontariatu, ale również od sposobu wprowadzenia tej metody wychowawczo-profilaktycznej na gruncie szkoły. Trzeba pamiętać, że dochodzenie u uczniów do pełnego zrozumienia istoty (idei) wolontariatu przebiega w trzech etapach:    

 1. Celem pierwszego etapu jest zaktywizowanie ich do działania dla osiągnięcia wspólnych korzyści. Jest tu miejsce na wyraźne elementy pobudzania inicjatywy podopiecznych, różne formy konsultacji, wysłuchiwanie uczniowskich życzeń i propozycji oraz przekonanie ich do udziału (na początek) w inicjatywach zewnętrznych, typu ogólnopolskie lub lokalne akcje charytatywne, tak by przyjęli je za własne. Nauczyciel tylko inicjuje ich pracę, konkretyzuje zadania warte podjęcia oraz pomaga w ich realizacji.
 2. W drugim etapie następuje stopniowe przekazywanie inicjatywy zespołowi uczniów-wolontariuszy. Stawiane są przed nimi problemy do samodzielnego rozwiązania, przy zachowaniu doradczej roli nauczyciela. Jest to okres nauki wolontariackiej samorządności. Odbywa się tu nauka konkretyzowania zadań, podejmowania decyzji, sprawnej organizacji działania i jego oceny. Na tym etapie mają też ukształtować się prawidłowe stosunki między nauczycielem a wolontariuszami, oparte na życzliwości i wzajemnym zaufaniu. 
 3. Etap trzeci to rozszerzanie ram samodzielności uczniów o własne inicjatywy, a nawet o podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących ich działalności charytatywnej. Nauczyciel pełni wówczas rolę doradcy i najbardziej doświadczonego sojusznika uczniowskich poczynań, łącząc tę funkcję z taktowną, dyskretną opieką i kontrolą. Ten etap jest treningiem w samodzielnym kierowaniu się przez uczniów przyswojonymi poprzednio normami postępowania i utwierdzeniem poczucia obowiązku wobec siebie i zespołu. Trzeci etap możliwy jest do osiągnięcia w grupach młodzieży starszej, tworzącej zgrane zespoły osób pracujących wolontarystycznie dłuższy czas. 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21), która weszła w życie 1 września 2017 r., zawiera nowe zapisy umożliwiające samorządowi uczniowskiemu w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. Dla sprawnej koordynacji tych zadań samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, która może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji. Strukturę rady wolontariatu oraz jej kompetencje powinien ustalić samorząd uczniowski w regulaminie. Aktualizacji więc wymaga dotychczasowy regulamin samorządu uczniowskiego w zakresie spraw związanych z działalnością wolontariatu uczniowskiego, w tym możliwości powoływania i określenia kompetencji rady wolontariatu. Ustawa nie określa, kto i w jakim trybie przygotowuje projekt nowelizacji regulaminu, dlatego też mogą to zrobić zarówno sami uczniowie poprzez wyłonioną spośród siebie komisję, jak i inny organ, osoba lub osoby (np. opiekun samorządu). Jeśli czyni to ogół uczniów, to także powinien uchwalić regulamin, a więc podjąć w tej sprawie uchwałę. Ważne, by przed wprowadzeniem rady i nowelizacji regulaminu sprawdzić, jakie postępowania w zakresie wolontariatu zostały zawarte w statucie szkoły.

4 KROK

Pomoc w zrozumieniu, czym jest wolontariat, na czym polega i jak go zorganizować w szkole. Rozmawiając z uczniami o wol...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy